Soonii Bil Wiliyaam: 'Baay'een gadda wayita dinagadeen namummaarra caalaa filatamu'

Soonii Bil Wiliyaam

Madda suuraa, Getty Images

Ibsa waa'ee suuraa,

Soonii Bil Wiliyaam

Taphataan Ragbii addunyaarratti beekamu haala Chayinaan hawaasa muslimaa Uhigur ittiin qabaa jirtu sirrii mitii jechuun qeeqe.

Toora tiwitarasaarratti 'bu'aa dinagdee namummaarra filachuudha' jechuun qeeqa dhiyeesse.

Dhiyeenya kana taphataan kubbaa miilaa Arsenaal Mesuut Ozil haala musliimonni Chaayinaa itti qabaman qeeqee ture.

Chaayinaan muslimota miliyoona tokkoo bulchiinsa Shijiyaang keessatti jumlaan qabde huggurtee hidhuun himatamti.

Wliliyaam dhiyeenyatti liigii Ragbii Toronto Wolfpack jedhamutti dabalame.

'Quraanni ni gubata. Masjiinni ni cufame. Manneen barnootaas dhorkamanii... Obbolonni dirqisiifamanii kaampiitti ergaman' jedhe taphataan kun.

Muslimoonni ni callisan; sagaleen isaanii hin dhaga'amus jedhe.

Chaayinaan qeeqa Ozil dhiyeesseef jecha dallansuudhaan tamsaasa tapha Arsenaal sagantaa TV irratti darbu hambifte.

Dubbii Himaan Ministeera Dantaa Alaa Chaayinaa 'dubbii dharaan' gowwoomeetu dhufee naannicha ofisaaf haa ilaalu jechuun akka dhaqee ilaaluuf afferan.

Biyyoonni 20'n Biritaaniyaanis keessatti argamtu xalayaa cunqursaa muslimoota Ugihur irra qaqqabu balaleeffaturratti mallatteessanii Chaayinaaf ji'oota muraasa dura dhaamsa dabarsan.

Manni Maree Ameerikaa wixinee seeraa: "Jumlaan Ugihur funaanii hidhuuf dararuu 'ilaalchisee baaseera garuu, seneetiif pirezedantiin Ameerikaa wixineen kun raggaasifamuu qabaata.

Ugihur qomoo muslimoota Tarkii Chaayinaa lixaa keessattuu, naannoo Shijiyaang jiraatu. Naannicha namoota jiraan keessaa harka walakkaa yoo ta'an miliyoona 26 guutu.

Bara 2018 koreen mirga namoomaa Dhaabbata Biyyoota Gamtoomanii himannaan sirrii jiraachuu mul'ise. Namoota hedduu kaampii mana hidhaa jiraachuus himeera.

Quqamtoonni mirgaaf falman namoonni kaampii jiran afaan Mandariin Chaayinaa akka barataniif, pirezedantii Chaayinaa Shijin Ping amanamtummaa akka agarsiisaanis waadaa seensisu jedhan.

Odeeffannoon miliqee bahees, hidhamtoonni mana keessatti itti cufamee akka oolaniifi akka adabamanis mul'ise.

Haata'u malee, mootummaan Chaayinaa kaampiin kana kan seenan dirqiin akka hin taanef, carraa barnootaaf leenjii leelistummaa qolachuuf fayyadu akka argatan hime.