Tapha arrabsoo sanyummaan jeeqame keessatti Chelsiin Tootinhaamiin mo'ate

Taphtaa sarara duraa Chelsii Wiiliyaan

Madda suuraa, Getty Images

Ibsa waa'ee suuraa,

Taphtaa sarara duraa Chelsii Wiiliyaan

Tapha Piriimer Liigii torbe darbe kanaan Chelsiin Tootinhaamiin mo'ateera. Waatfoord ammoo Maanchester Yunaayitidiin 2-0 mo'achuun sadarkaa dhumaarra taa'ullee deebi'ee abdii horachuu danda'eera.

Leenjisaan Chelsii Firaank Laampaard kan yeroo tokko leenjisaa isaa ture Joozee Moriinoo ga'umsa cimaan mo'ateera.

Taphni Chelsiifi Tootinhaam gidduu ture kun arrabsoo taphataa sarara ittisaa Chelsii Antooniyoo Rudiriiger irra ga'een mormii jabaa kaasaas jira.

Taphataan Tootinhaam Saan Heug-min boqonnaa booda yakka Antooniyoo Rudiriiger irratti raawwateen kaardii diimaan dirree keessaa ba'e. Isaan booda ture deggartoonni Tootinhaam taphataa lammii Jarman Antooniyoo Rudiriiger sanyii isaatiin arrabsan.

Chelsiin carraa gama Tootinhaamiin taphataan hir'achuufiitti dabalatee rukkutaa peenaaliitiin isaan yakka karra eegaan Tootinhaam hojjeteen argatanis hedduu gargaareera.

Chelsiin amma sadarkaa shanaffaarra kan jiru Sheefiild Yunaayitidiin qabxii afuriin caalee sadrkaa isaa afraffaa cimsateera.

Tootinhaam ammoo sadarkaa torbaffaarra jira.

Leenjistoota haaraa qacarachuun kan waliif bahan Arsenaalfii Everten ammoo 0-0 walqixa bahan tapha Sanbata darbe taphataniin.

Arsenaal taphataa isaa duraa Mikeel Arteettaa leenjisaa taasisuun yoo hojii jalqabsiisu, everten ammoo Kaarloo Anchelootiidhaan leenjisaa godhateera.

Maanchester Siitiin ammoo Sanbata darbe Leester waliin taphatee 3-1 mo'ateera.

Liiverpuul Sanbata darbe Qaataaritti qopheerratti Filaamiingoo mo'achuun shaampiyoonaa Kilaba Addunyaa ta'eera.

Taphni tokko osoo hafuu Liiverpuul qabxii 49 qabatee Piriimer Liigii dursaa jira. Taphoota 18 guutuu kan taphatan Leester, Maanchester Siitiifi Chelsiin duraafi duubaan hanga afuriitti sadarkaa qabataniiru.