Imalli Booying gara hawaa milkaa'uu hafnaan 'Starliner' deebi'ee qubate

Qaamaa rookkeetii

Madda suuraa, NASA

Booyiing imala hawaa nama hin qabne kan qaamaa rookkeetii 'Starliner' jedhamuun taasisuuf ture sababa rakkoo teekniikaan hafeera.

'Starliner' roookkeetii 'Atlas' jedhamuun Filooridaa irraa milkaa'inaan ka'us rakkoo teekniikaa uumameen daandii sirriin gara Wiirtuu Hawaa Idil Addunyaatti imaluu hin dandeenye.

Yeroo rookeettii irraa gargar ba'eetti meeshaan kun bobo'aa hedduu waan fayyadamee fakkaataa imala isaa karoorfame itti fufuu kan hin dandeenye.

Meeshaan 'Starliner' kun Dilbata ture gara lafaatti kan deebi'e.

Meeshaan kun kan qubate Niiw Meeksikoo wiirtuu yaalii Waayit Saand keessa ture.

Booyiing fi Dhaabbanni Qoranno Hawaa Ameericaa (Nasa) rookeettoota akka 'Starliner' biroon imala namoota qabu taasisuun dura imala hin milkaa'in hafe kana qorachuu qabu.

Madda suuraa, NASA

Ibsa waa'ee suuraa,

Maayik Fiink fi Nikool Maan imala Starliner eegeree balali'uuf abdiin eeggachaa jiru

Hogganaan Nasa, Jiim Biredestiin, ibsa Jimaata midiyaaleef kennee ture irratti 'Startliner' lafarra ka'uun booda rakkoo 'hin beekamne' akka qunnameen dubbatee ture.

Hogganaan kun osoo oggeessonni qorannoo hawaa (astiroonatonni) imala kanarra jiru ta'eetti, meeshaan kun gara wirtuu hawaa sanatti akka imaluuf deebisanii qajeelchuu ni danda'u ture jechuun yaadasaa kennera.

Astiroonaatiin Nasa, Maayik Fiink, kan imaloota 'Starliner' eegereef filatamee jiru, yaada hogganaa kanaan walii galeera.

"Osoo imala kanarra jiraanneerra ta'ee, gartuu to'annoo balalii kanaaf haala kana keessatti waan goochu danda'an irratti filannoo hedduu kennuu dandeenya turre, " jedha.

Booyiing fi Naasaan ammalle itti aansuun imala nama qabu taasisuuf murteessuu danda'u.

Astiroonatiin imala kana taasisuuf filatamte biraan Nikool Maan jedhamti. "Starliner balalisuuf abdiin eeggachaa jirra. Yaddoo rakkoo balaan ni uumama jedhu hin qabnu," jechuun yaada ishee kenniteetti.