Hogganaan 'Boeing' Deenis Muulenbergi aangoo kaafame

Dennis Muilenburg

Madda suuraa, Getty Images

'Boeing' hogganaan olaanaa kaampaanichaa Deenis Muulenbergi aangoo akka gadi dhiisu beeksise.

Murteen kun kaampaanichi xiyyaara 737 Max omishuu yeroof akka adda kutu erga himee torbee tokko booda dhagaahame.

Balaa xiyyaaraa 737 Max lama isa mudaten booda xiyyaarri kun balaliinsa irraa ji'oota sagaliif haa dhaabbatullee malee omishni isaa itti fufeetuma ture.

Torbee tokko dura omisha xiyyaara kanaa baatii Amajjiirraa eegalee akka adda kutu himee kan ture kaampaanichi amma ammoo hogganaan isaa aangoo akka gadi dhiisee himeera.

Amajjii 13 bara 2020 irraa eegalee dura taa'aan kaampaanichaa Deeviid Kalhuun pireezidantii fi hogganaa olaanaa ta'uun itti fufa jedhame.

"Boordiin direektarootaa, balaawwan xiyyaara 737 Max lama booda amanamummaa kaampaanicha deebisuufi kaampaanicha fuulduratti tarkaanfachiisuuf hoggansa jijjiiruun barbaachisaadha jedhe murteesseera" dhaabbatichi ibsa baaseen.

Kana gochuun hariiroo kaampaanichi to'attoota qilleensaa akkasumas maamiltoota kaampaanichaa fi qooda fudhattoota hunda waliin qabu haaromsuufis ni gargaara jedhe ibsichi.

Hoggansa haaraa jalatti kaampaanichi iftoomina guutuun socho'uu, Abbaa Taayitaa Aviyeeshinii Federaalaa Ameerikaa, to'attoota guutuu addunyaarra jiran akkasumas maamiltoota isaa waliin qunnamtii sirrii fi yeroo isaa eeggate gochuuf kutannoon socho'a jedhameera.

Rakkoo 'Sooftiweerii'

Balaa xiyyaarota 737 Max lama kan Indooneezhiyaa fi Itoophiyaa ta'an irra gaheen namoonni 300 ol lubbuu dhabaniiru.

Kunis sababaa 'sooftiweerii' haaraa kaampaanichi xiyyaara 737 Max irratti fe'een akka ta'edha kan himame.

'Sooftiweerii' sababa balaa kanaa ta'e 'MCAS' jedhamu akka sirreesse himuun xumura bara 2020'tti xiyyaarota isaa balaliinsarraa dhorkaman qilleensarratti deebisuun karoorfatee ture kaampaanichi.

Haa ta'u malee to'attoonni Ameerikaa sanaaf hayyamamoo hin taane.

'Boing' nageenya namaaf osoo hin taane bu'aaf dursa kenne jedhamuun aanga'oota Ameerikaan akka malee qeeqamee ture.

Aangoo gadi dhiisuun hogganaa kaampaanichaa waanuma hin oolle ture garuu ammatti ta'uun isaa waan hin eegamne jedhe gabaasaan BBC Tiyoo Leegeet.