Gaazexeessituun osoo gabaasaa jirtuu lootoriin baheef gammachuun 'machoofte' dhiifama gaafatte

Qarshiin guddichi namni toikko lootorii yeroo ayyaana Qillee bahen namnu tokko argatu yuuroo 400,000 (birrii miiliyoona 14 oli)

Madda suuraa, Getty Images

Ibsa waa'ee suuraa,

Lakkookfsa lootorii yeroo ayyaana Qillee Ispeenitit baheefi badhaasa guddaa argamsiisu 26590 dha

Rippoortarri Televijinii Ispeen tamsaasa televijinii irratti kallattiin osoo gabaasaa jirtuu lootoriin baheef gammachuun agarsiifataa ''boru hojii hin dhufu'' jette hiriyyoota isheetti dubbatteef boodarra gochashee kanaaf dhiifama gaafatte.

Naataliyaa Eskuderoon tamsaasa televijinii RTVE jedhamuuf kan hojjettu yoo ta'u gammachuudhaan kaameraa fuuldura osooma jirtuu gammachuun iyyuu eegaltee turte.

Lotorii baayyee sadarkaa addunyaatti guddaadha jedhamee beekamu kana keessaa muraasa ture kan ishee gahe.

Booda garuu gaafa bartu qarshiin lootoriidhaan mo'atte €5,000 (birrii 170,000 ol) qofa ture.

Badhaasni lootorii kan ayyaana Qillee Yuuroo miiliyoona 4 (birrii miiliyoona 140 oli) yoo ta'u kanneen injifatan gidduuttis ni qoqqoodama.

Kanaaf, badhaansi guddaan namni tokko argachuu danda'u yuuroo 400,000 (birrii miiliyoona 14 oli) ta'a.

Aadde Eskuderoon boodarra akkatti televijinii gubbaa baate gaabbuu ishee ibsuun dhiifama gaafatteetti. Kanneen, gabaasa isheetiin 'kan sobaman' itti fakkaate dhiifama jetteetti.

Isheen kan dubbachuuf dirqamte gabaasni isheen hojjette hanqina qaba jechuun miidiyaa hawaasummaa gubbaatti erga qooqqodame boodadha.

Gabaasni kun yeroo shaampaanyiin (dhugaatii) qilleensa keessatti faca'uufi isheenis gammachuun utaaltu agarsiiseera.

Kanneen gabaasa sana ilaalan badhaasa guddicha waan fudhattee hojii waan lakkisuuf jettu fakkaatti jechuun ishee qeeqaniiru.

Gabaasicha booda Aadde Eskudeeroon TV gubbaa yeroo mul'atte garuu gammachuun duraanii irraa hin mul'anne.

Qeeqa isheerratti dhihaatef Tiwiitarratti yeroo deebistu tibbana dhimma dhuunfaan rakkoo keessa akka turte himte.

Waggoota 25 gaazexeessummaan turte keessatti waan dalagden akka boontulle ibsite.

''Naataaliyaa Eskuderoon gaazexeessituu RTVE ishee sobdu jedhamuun ishee nama gaddisiisa'' jechuun tiwiitara irratti barreessite.

Waan mudaten dhiifama gaafachuun yeroo ayyaanaas waan ta'ef yeroo muraasa akka hojiirraa fagaattu ibsite.