Ameerikaan saroota waan dhuka'u foolii fuudhan Jordaaniifi Masriitti erguu dhaabde

Saree foolii fuudhu, kuusaa keessaa kan fuudhame

Madda suuraa, Press Association

Ibsa waa'ee suuraa,

Biyyoota hedduu keessatti saroonni waan dhuka'u foolii fuudhan sagantaa farra - shororkeessummaa keessatti hojiirra oolu

Ameerikaan saroota wantoota dhukaa'aniifi lafa jala owwaalaman foolii fuudhuu danda'an gara Jordaan [Yordaanoos] fi Masriitti erguu dhaabde.

Ameerikaan sababa kana murteessitef yoo ibsitu maal dhibdeedhaan balaaf saaxilamuu isaanii eerte.

Dubbii Himaan Ministira Dhimma Alaa Yunaayitid Isteet ''duuni saree kamiyyuu bakka hojiitti mudatu baay'ee nama gaddisiisa,'' jedhaniiru.

Fulbaana keessatti gabaasa Yunaayitid Isteet baasten saroota 100 ol gara Jordaan, Masriifi biyyoota saddeet birootti ergaman sirriin kunuunfamuu dhabuu isaanitti rakkoof saaxilamu ibsite.

Deeggarsi sarootaa kuni qaama sagantaa farra shororkeessummaa biyyoonni kuni taasisan deeggaruf kan ooludha.

Hanga yoonaa biyyoonni akka Jordaan fi Masrii garuu dubbii Ameerikaaf deebii deebisan hin qabani.

Yunaayitid Isteet gaafa Wiixataa ture gara biyyoota kanaa saroota ergu dhaabuu ishee kan ibsite.

Qondaaltonni Minsiteera Dhimma Alaa Ameerikaa tarkanfiin tibbanaa du'a sarootaa hambisuuf kan fudhatame ta'u ibsan.

Madda suuraa, Canine Validation Center

Ibsa waa'ee suuraa,

Saroota lama ulfaatinni qaama isaanii biyya Jordaanitti hir'ise

Saroonni kunneen ''hojii farra shororkeessummaa biyyoota alaatti taasifamuufi lubbuu lammiilee Ameerikaa hambisu keessatti qoodni isaanii olaanaadha,'' jedhaniiru qondaaltichi.

Qondaaltichi itti dabaluun saroonni Jordaaniifi Masriitti ergamanii jiran yeroo muraasaaf achuma turu.

Gabaasni Ministeera Dhimma Alaa Ameerikaa tokko akka agarsiisutti kana dura bara 2017 sareen tokko ho'arraa kan ka'e du'eera.

Saroonni biroo lama immoo 'akka malee dhukkubsatani jennaan Ameerikaatti deebifaman' jedheera gabaasichi. Ergasiis Ameerikaatti qaamni isaainni hir'ate akka wal'aanamu ta'eera.

Saroonni sadan kunneen sanyii saree Beeljiyeem Maalinooyis ['Malinois'] jedhamanidha.

Gabaasni biroo ji'uma kana keessa bahemmoo saroonni lama Jordaanitti ergaman akka du'an ibsa.

Tokko ho'a aduun kaan immoo qoricha farra ilbisoota poolisiin biifametu galaafate jedheera gabaasni AFP.

Biyyi Jordaan biyya saroota Ameerikaa leenji'an deeggarsan argatan keessaa tokkoffaadha. Hanga yoonaa saroonni 100 ta'an biyyattii kanatti ergamaniiru.

Gabaasni mootummaan Yunaayitid Isteet baase akka agarsiisutti saroota 100 gara Masriitti ergaman keessaa tokko kaansarii sombaa, dhukkuba afuuffee fincaaniifi ho'a aduu cimaaf saaxilamuun dhukkubsataniiru.