Ambaasaddarri hannarratti qabaman aangoo gadhiisan

Mana kitaaba Ambaasaddarichi kitaaba keessaa hatan jedhamu

Madda suuraa, Getty Images

Ibsa waa'ee suuraa,

Mana kitaaba Ambaasaddarichi kitaaba keessaa hatan jedhamu

Arjentinaatti Ambaasaaddarri Meeksikoo vidiyoon osoo hatanii agarsiisu gadhiifamnaan aangoo gadhisuuf xalayaa galfatan.

Ambaasaddarichi kana dura mana kuusaa tokko seenanii kitaaba buufatanii osoo hinkaffaliin bahan viidiyoo agarsiisu namoonni hedduun waliif qoodaa turan.

Maanguddoon ganna 77 Rikaardoo Vaaleroo jedhaman xalayaa aangoo gadhiisuuf galfatan irratti sababii fayyaan mudachu caqasan.

Ji'a darbe keessaa Arjentinaa mana kuusaa Boonas Ayiraas keessatti argamu tokkotti goranii kitaaba hatuuf osoo yaalanii suuraan mul'isuu ifa taanaan mootummaan Meeksikoo gara biyyaatti waame.

Vidiyoo kanarratti kitaaba fudhatan gaazixaadhaan maranii mana kuusaa kitaaba kana keessaa bahuuf yaalaa turan.

Ambaasaddarichi kitaabni osoo hatanii argaman kun gatiin isaa doolara 10 yoo ta'u, seenaa barreessaa Xaaliyaanii jaarraa 18ffaa keessa jiraate tokko kan himu ture.

Sana boodas, akka tasaa Rikaardoo Vaaleroo suuqii buufata xiyyaaraa keessa jiru tokko keessaa seenuudhaan t-shartii hatuuf yaalaa akka turan himannaan irratti dhiyaateera.

Vaaleroon mana kuusaa meeshaleen gurguraman qaraxarraa bilisaan galfamanitti goranii hatuuf kan yaalan, mootummaan Meeksikoo biyyatti akka deebi'an waame, buufata xiyyaaraa Boonas Ayiraas keessa otoo jirani ture.

Ministeerri Haajaa Alaa Meksikoos xalayaa hojii gadhiisuuf galfataniis fudhataniiru.

'Rikaardoon nama gaariidha, Wal'aansa dhibee sammuu fudhata jira. Dafee akka bayyanatun hawwaaf 'jechuudhaan Ministirri Haajaa Alaa Meksikoo Maarseelloo Abiraardii toora tiwitarasaanirratti barreessaniiru.