Kantakii: Poolisiin nama fardeen 20 ajjeesse adamsaa jira

Fardeen Kantakiitti ajjeefaman keessaa tokko

Madda suuraa, Dumas Rescue

Poolisiin bulchiinsa Kantakii Ameerikaa nama fardeen 20 "karaa dhala namaarra hin eegamneefi sukkaneessaa" ta'een ajjeesse adamsuutti jiru.

Fardeen ajjeefaman keessaa gariin fardeen rimaa ta'anii fi ilmoolee fardaa kan hanga gannaa tokko qofaa ta'an keessaa jiru jedha Gartuun lubbu baraartoota 'The Dumas' jedhamu.

Nama yakka kana raawwate nama saaxileef badhaasa maallaqaa doolara 20,000 akka kennan beeksiseera.

Fardeen kun meeshaa waranaa xiqqaan ajjeefamanii jedha poolisiin.

Reeffi isaanii lafa bal'aa naannoo hojiin albuuda baasuu itti raawwatamutti kan argame yoo ta'u gartuun Dumas jedhamu kun guyyaatti lafa hektaara 1620 ta'urraa barbaaduun hojjachaa jiru.

Ajjeechaan kun kan jalqaba kan gabaafame Mudde 16 yoo ta'u Dilbata kanammoo reeffi beeyiladoota kanaa jaha argameera.

Namni yakka kana rawwaate yoo xiqqaate himmanaan bineensota irratti hameenya raawwachuun himatamuu danda'a jedha poolisiin bulchiinsa Filooyid Joon Haant.

"Kun wanta dhala namaarra hin eegamneefi kan bayyee sukkaneesa ta'ee nama waan hojjetu dhabeen dalagamedha" jechuun WYMT'tti himaniiru.

Akka poolisiin kun jedhutti fardi tokko yeroo ajjeefame marga dheedaa ture ammallee afaan isatti qabatee jira ture.

Yakkaa sukkaneessaa bineensota irratti rawwatamuu argee keessa kun isa hamaa ta'uu isaa Obbo Haant dubbateera.

Fardeen kun kan abbootii qabeenyaa isaaniin gatamaniidha kan jedhu gartuun Dumas, fardeen kun kan hedduu nama simatanii fi yeroo bayyee miseensota hawaasa naannichaan kan sooramanidha.

Fardeeb kun yerooma tokkotti ajjeefaman jedhamee yaadama. Akka gartuun kun jedhutti fardeen kun kan adamsaman fakkaata.

Yeroo ammaatti gartuun Dumas, fardeen hafan akkaataa naannichaati baasuu barbaadutti jira. Hata'uu malee beeyladooti kun ajjeecha kana booda waan birratanif adeemsikun cimaa ta'a.