Gammachuu Ayyaanaa: Qondaalli ABO hidhaa gadhiifaman qabiinsa mirgaa qeeqan

Koloneel Gammachuu Ayyaanaa

Madda suuraa, Oromia Broadcasting Service

Aanga'aan waraanaa duraanii Adda Bilisummaa Oromoo Koloneel Gammachuu Ayyaanaa hidhaa baatilee 11 booda gadhiifaman.

Koloneel Gammachuun shoroorkeessummaafi saamicha baankilee Lixa Oromiyaatti raawwatame qindeessuun shakkamanii mana murtiitti deddeebi'aa turan.

"Otuman ani quba hin qabaatiin, akka baatu xalayaan mana murtiirraa dhufeera," jedhanii na baasan jechuun Kibxata erga mana hidhaatii bahanii booda BBC'tti dubbataniiru.

Himata irratti dhiyaate ilaalchisee murtiin kennames ta'e, beellamni qabame akka hin jirre, 'ajaja mana murtiitiin bahe' kan jedhu qofa xalayaan naaf kenname jedhu.

Addi Bilisummaa Oromoo miseensonni isaa iddoowwan gara garaatii qabamanii hidhamaa jiraachuu yeroo mara komata.

Mootummaan garuu namootni sababa deeggartoota ykn miseensota ABO ta'aniif hidhaman hin jiran jedha.

Tibba kana aanga'oonni olaanoo qaama nageenyaa mootummaa naannoo Amaaraa ajjeechaa aanga'oota naannichaatiin shakkaman bilisaan gadi dhiifamuun wal qabatee hidhaatti hafuu Koloneel Gammachuu Ayyaanaa rogeeyyiin qeeqaa turan.

Akkamiin gadi dhiifaman?

Wayita mana murtiitti deddeebi'aa turan garuu dhaabni isaanii mootummaa waliin dhimma isaanii irratti dubbataa akka ture himaniiru.

Namoota galmee tokko jalatti waliin himataman 20 keessaa 19 achumatti akka hafaniifi isaan qofti gadi dhiifamuus Koloneel Gammachuun BBC'tti himaniiru.

Walumaagalatti baatilee 11'f hidhamuu kan dubbatan koloneel Gammachuun "shororkeessummaan himatamuu himatni kan na gahe hidhamee baatii 8'n duuba jedhu.

Turtii mana hidhaa turan keessatti mirgi seeraan hidhamaa tokkoof kenname isaaniif eegamuu gaafatamanii, "lakki lakki, wanni akkasii bar Itoophiyaa keessa hin jiru" jedhan.

"Mirga ofii gaafachuun amma yeroo isaayyuu miti, duraanis hin turre gara fuulduraattillee akka laafaatti ta'uuf hin deemu," jedhan.

Baatii saddeet jalqabaaf mana hidhaa poolisii magaalaa Finfinnee Maa'ikalaawii cinaatti argamu akka turan kan himan qondaalli waraanaa kun, haalli achi ture gaarii akka hin taane dubbatu.

"Bakki ciisaa baay'ee dhiphaadha, nyaatni isaanii gaarii mitii, lafti itti qulqullaa'anis gaarii hin turre," jedhu.

Baatilee sadan xumuraatiif gara Qilinxootti dabarfamuufi achitti rakkoon tokkollee akka isaanirra hin geenye dubbatu.

"Bakki cisaa qulqulluudha, rakkoon bishaaniis hin jiru, bareedaadha" jechuun ibsu.

Gorsaa leenjiifi bobbaa Waraana Bilisummaa Oromoo kan turan Koloneel Gammachuu Ayyaanaa fuulduraaf bakka dhaabni itti na ramadu irratti hojjechuuf qophiidha jechuun BBC'tti dubbataniiru.