Miseensi maatii tokko sadii bishaan rizoortii bashannanaaf daakaa jiraniin nyaataman

Riizoortii Club La Costa World

Madda suuraa, Fernando Torres Ugarte/Diario Sur

Ispeenitti maatiii tokko keessaa namoonni sadii bashannanaaf bishaan rizoortii keessa jiru wayita daakkaa jiran bishaanichi nyaate.

Akka gabaasni abbootii qabeenyaa riizoortichaa ibsutti, bashannana jala-bultii ayyaanaarra osoo jiran ture kan balaan kun uumame.

Intalli ganna sagalii bishaan daakamu kanaan erga liqimfateen booda harganuuf rakkachuu ishee arganii abbaafi obboleessi ishee gargaaruuf bishaan kana seenanii ofii isaaniillee lubbuun darbuun himameera.

Wajjirri Dhimma Alaa haadha maatii kanaa kan taateefi lammii Ingiliiz biyya rakkoon isaa mudate Ispeen keessatti gargaaraa akka jiru ibseera.

Abbaafi intalli lubbuun darbe kunneen lammii Ingiliiz yoo ta'an obboleessi ammoo lammii Ameerikaa akka ta'e beekkameera.

"Hoggantoonni riizoortichaa du'a miseensota maatii sadii al-tokko mudateen gadda nutti dhagahame ibsuufi maatiifi firoottan isaaniif jajabina hawwina," jedhan.

Hoggantoonni riizoortichaa sababiin du'a isaanii maal akka ta'e beekuuf qorannoo geggeeffamuuf gargaaraa jiru.

"Garee balaa mudate kanaaf deebii saffisaa kennaniifi tarkanfii hatatamaa fudhatan galateeffachuu barbaanna. Akkasumas, deeggarsi hojjattoonni keenya maatii kana jajjabeessuuf taasisaa jiraaniif galatooffachuu barbaanna."

Dubbi himaan waajjira Dhimma Alaa akkas jedhan: "Balaa Ispeen keessatti mudateen booda dubartii lammii Ingiliiziif gargaarsa barbaachisu hunda kennaa jirra."