Dr Amir Amaan: 'Kanin dalage caalaa kanin baradhe hedduu akka ta'en hubadhe'

Dr Amir Amaan bekesisi alkoolii akka dhorkamu gochu dabalatee hojii ijoowwan kaan dalaganiiru

Madda suuraa, Amir Aman

Ibsa waa'ee suuraa,

Bar aturtii Dr Amir Amaan beeksisi alkoolii miidiyaaleen akka hin dabarre seeraan akka dhorkamu ta'eera

Ministeerri Fayyaa Itoophiyaa Dr Amir Amaan aangoo gad-lakkisuu isaanii ifatti ibsan.

Aangoo lakkisuuf jiran himamaa turus yeroo isaanirraa dhagahamuun garuu kun kan duraati.

Sababni qondaalli Ministirri Muummee Abiy Ahimad erga aangootti dhufanii A.L.I Ebla bara 2010 kaabinee isaanii hundeessanii jalqabee Ministira Fayyaa ta'un tajaajilaa turan kun ittti ka'aniifi eenyun akka bakka buufaman ifatti wanti beekamu hin jiru.

"Ministira Fayyaa ta'e akkan tajajailu carraa naaf kennaniif, deeggarsa naaf taasisaniifi waraqaa gadhiisuuf galfadhe naaf fudhachuu isaaniif MM Abiy Ahimad nan galateeffadha," jechuun fuula Fesbuukii isaanii irratti bareessan.

Dr Amir Amaan waggoota tokkoofi ji'oota saddeetiif Ministeera Fayyaa ta'un tajaajilaniiru. Isa dura achuma Ministeerichatti Di'eetaa Ministiraa ta'un hojjetaniiru.

Walumaa gala ammoo ministeerichatti itti-gaafatama garaa garaa irratti waggaa sagaliif tajaajiluu isaanii himaniiru.

Bara 2001 barnoota fayyaan barumsa erga xumuranii as ogummaa fayyaafi itti gaafatamaa mootummaa garaa garaa irratti wanta dalaganiin guddaa akka hubatan ibsaniiru.

"Amma duubatti deebi'ee yeroon ilaalu kanin hojjedhe caalaa kanin baradhe, kanin kenne caalaa kanin fudhe guddaa akka ta'e hubadheera," jechuun barreeffama har'a ganama barreessaniin ibsan.

Hojiiwwan ijoo dalagan

Yeroo turtii aangoo Dr Amir Amaan ogeessonni fayyaa gaaffiwwan ijoo imaammata fayyaafi faaayidaa irratti kaasanii turan.

Keessumaa bara darbe gaaffiin kunnneen cimanii hojjettoonni fayyaa hojii dhaabuuf dirqamanillee turan. Waldaan Hakimoota Fayyaa garuu hojii dhaabuu kana mormee ture.

Gaaffiin kuni cimee marii Ministirri Muummee Abiy Ahimad waliin ogeessonni fayyaa taasisan alatti magaalotaafi naannolee hundatti mariin walfakkaataa taasifameera.

Boodarra, ministeerichi gaaffiwwan kunneen akka deebifaman ibseera.

Seerawwan ijoo bara turtii Dr Amin keessaa dhimma fayyaa ilaallatun bahan keessaa tokko beeksisni alkoolii miidiyaa irratti akka dhorkamu gochuudha.

Kuni biyyattiin naannoo waajjiraalee mootummaafi bashannanaatti tamboo xuuxuun dhorkamuu erga ibsitee booda kan dhagahame ture.

Turtii BBC waliin taasisaniin, Dr Amir paadiin qulqullinaa dubartootaa qaraxa malee akka biyya seenu akka hojjetan himanii turan.

Gama kaaniin, magaalaa Finfinneetti guyyaan konkolaataa irraa bilisaa ['Car free day'] akka eegaluuf kaka'umsa kan ta'e Ministeerri Fayyaati.

Kaayyoon kuni daandiileen konkolaataa yeroo muraasaaf konkolaataa irraa bilisa ta'ani namoonni sochii qaamaa akka taasisan gochuufi.