Dubartiin Chaayinaa hospitaala hanqaaquu hormaataa ol kaa’uuf dide himatte

Terezaa Shuu

Madda suuraa, Reuters

Ibsa waa'ee suuraa,

Terezaa Shuun mana murtiitti yeroo dhihaattu qofaa ishee osoo hin taane dubartoota hin heerumne kaanis bakka buute akka falmaa jirun yaada jette

Dubartiin lammii Chaayinaa waan hin heerumneef hanqaaquu hormaataa ishee (miciraan dhala) hospitaala keessa akka ol kaa'uuf yaaddus hospitaalli ishee didnaan himachaa jirti.

Hospitaalli garuu seera biyyattii bu'uura godhachuun akka ishee dhorkate ibseera.

Terezaa Shuu yeroo ammaa dahuurra hojiirratti xiyyeeffachuu barbaadde. Booda yeroo hojii isheerraa gara daa'ima godhachuutti yeroo deebitu ammoo umuriin dhala argachuu ishee jalaa dhumaa deema.

Kanaaf jecha, gara hospitaala Beejing deemuun hanqaaquu hormaataa ishee akka kaa'uuf gaafatte.

Umriin Terezaa 31 yoo ta'u ediitara hojii miidiyaa ta'un dalagdi.

Hospitaalli garuu hanqaaquu ishee tursuurra ammumaan mucaa akka godhattu itti hime.

Boodarras tajaajila isheen feete akka argachuu hin dandeenye itti himame.

Dubbii Himaan hospitaalichaa Chaawo Weeyi hospitaalichi seera mootummaan Chaayinaa baaserraa ala hojjechuu hin dandeenyu jechuun gaazexaa Niw Yoork Taayimsiif himan.

Gaafa Wiixataa, manni murtii Beejing himannaa Aadde Shuun hospitaala irratti bante ilaaleera.

Himannaan kuni dafee kan murtii argatu ta'u baatus miidiyaa hawaasummaa Chaayinaa irratti ijoo dubbii ta'eera.

Kanneen yaada isaanii miidiyaa hawaasummaa irratti barreessanis deeggarsa isheef qaban agarsiisaniiru.

Erga dhimmi ishee mana murtiitti ilaalamuu eegale as Aadde Shuun ''Yaada dubartoota hedduu bakka bu'eeni malee akka nama tokkotti kanin mana murtiitti dhaabbadhe falmaa jiru natti hin fakkaatu,'' jetteetti.

Hanqaaquu tursuu maaliif barbaadde?

Hanqaaquun hormaataa dubartii tokko hanguma umriin ishee dabalu humni dhala godhachuuf dandeessisu ni dadhaba. Kana jechuun umriin dubartii gaafa dabalu dhala gochuu ishee rakkisa jechaadha.

Biyya Chaayinaatti fedhiin guddaa hanqaaquu ol kaa'uf taasifamu ni jira. Dubartoonni rakkoo maallaqaa hin qabne garuu biyya biraatti imaluun tajaajila kana argatu.

Bara 2013, taatoon beekamtuu Chaayinaa Shuu Jingileyii hanqaaquu ishee 9 ol kaawwachuu ishee ibsiteetti. Umrii ishee 39'ttis wal'aansaaf gara Ameerikaa imalte.

Aadde Shuun akkuma taatoo beekamtuu kanaa biyya alaa deemtee yaalamu yaaddeetti garuu itti mi'aaye.

Akka isheen jettutti, wal'aansa kanaaf biyya Taayilaanditti qarshii Chaayinaa Yuwaanii 100,000 (birrii Itoophiyaa kuma 450 ol) gaafatamuu ishee himti.

Ameerikaa dhaqxee wal'aanamufis yaaddee turte. Garuu, gatiin dachaa jarri Taayilaand gaafatan akka itti ta'e dubbatti.

Seerri Chaayinaa maal jedha?

Miidiyaa hawaasummaa Chaayinaa Weeyiboo irratti namni tokko ''yoo seerri Chaayinaa jijjiirama ta'e baankii ispeermii hundumaaf banaa godhaa. Namoonni bultii godhachuus ta'e ijoollee godhachuu hin feenes baay'etu jiru'' jedhe.

Erga bara 1970 keessa Chaayinaan dhala to'achuuf imaammata baaste as to'annoo guddaatu dubartootaa irratti taasifama.

Chaayinaan imaammata mucaa tokko namoonni bultii ijaarratan akka godhan eeyyamte turte bara 2015 irrattimmoo mucaa lama godhachuu ni danda'u jechuun jijjiirte.

Haa ta'u malee, ammallee dubartoonni bultii hin ijaarranne hanqaaquu isaanii ol kaa'uf hin eeyyamamuf.

Namni biraa yaada isaa kenne immoo dubartiin kuni hospitaala osoo hin taane kan himachuu qabdu Waldaa Karoora Maatii mootummaati jechuun barresseera. .