Dhaaba Tiraamp keessaa warrii teessoo Seeneetii qaban ejjennoo waloo dhaban

Lizaa Murkowiskii

Madda suuraa, Reuters

Ibsa waa'ee suuraa,

Senetarri Rippaabilikanoota Lizaa Murkowiskii dhaddachii aangoorraa buusuuf taa'amu 'muddamanaan'gaggeeffame jette

Senetarri Rippaabilikanoota Lizaa Murkowiskii ejjannoo paartiisaanii otoo dhaddachi pirezedantii Ameerikaa Doonaald Tiraamp gara aangoorraa buusuutti geessu taa'aamu dursee qabutti jeeqamuu himan.

Ji'a kana keessa mana maree Dimokiraatonni olaantummaa qaban keessatti Tiraamp aangoo seeran ala fayyadameera, akkasumallee hojii kongireessi gufachiisee jedhanii sagalee caalmaan himataniiru.

Himatni Mana Maree Bakka Bu'ootaan sagalee caalmaan darbe Seeneetii biyyattiirrattis dhiyaatee ragaan erga dhagaamee murtee dhumaa argata.

Miseensonni Seneetii harki caalaan dhaaba Tiraamp keessaa filataman ta'us, loogirraa bilisa karaa ta'een murteessuu qabatu.

Haa ta'u malee, Seneetii Rippaabilikaanoonni dhuunfatan kana kan hoogganaan Miich Mc Kooneel guutummaatti Waayit Haawus wajjin 'qindoominaan hojjannaa' jedhan.

Seenaa Ameerikaa keessatti Tiraamp Pirezedantii yeroo sadaffaaf himatni aangoorraa isaan buusuutti geessu irratti baname ta'aniiru.

Tarii Seneetiin biyyatti miseensonni paartii Rippabilikaanotaa itti heddumatan yoo murteessaan waajira pirezedantii gadhiisu malu.

Pirezedant Tiraamp garuu duulaa aangoorraa buusuuf irratti baname ta'uusaa himataa turan.

Senetarri Rippaabilikanoota Lizaa Murkowiskiin tajaajila oduu Alaaskaa KTUU news jedhamuutti akka himanitti yaada Miich Mak Kooneel guutummaatti 'Waayit Haawus wajjin qindoominaan hojjanna' jedhanitti akka hin gammanne dubbatan.

'Akkuman dhaga'eenin tasgabbii dhabe'jette.

Seneetiiif Waayit Haawus gidduu dhaddacha kanarratti addaan fagaachuu akka qabu dubbatte.

Adeemsi himannaa Pirezedant Tiraamp muddaman kan raawwatame ta'us yaada kennan.

Murkowiskiin karaa biraatin dhimmoota imaammata Tiraamp hedduus qeeqaniiru.

Dhaddachii pireezidanticha himachuuf taa'amu loogiirraa bilisa taasisuuf Miich Mc Kooneel qoooda qabu.

Haa ta'u malee torban darbe adeemsicha keessatti abbaa murtii loogiirraa bilisaas akka hin taane ifatti dubbataniiru.

Madda suuraa, Getty Images

Ibsa waa'ee suuraa,

Miich Mc Kooneel

'Kuni adeemsa siyaasati malee abbaa seerummaas miti, aangoorraa buusuun murtoo siyaasaati ' jedhan.

Miich Mc Kooneel Tiraamp Seneetii Rippaabilikaanoonni hooggananitti akka dhiyaataniif firiin argamuu akka paartichaatti jedhan.

Dhimma pirezedanticha himachuun aangorraa kaasurraatti paartileen Dimookiratootaa fi Rippaabilikaanota waldhabaa jiru.

Himannaa kanarratti ragaa dokumentii fi namoota ijaan argan akka jiraatu dhaddachi gartummaa hin qabne akka jiraatu barbaadu.