Fayyaa Sammuu: Daabboo hospitaala dhibamtoonni sammuu yaalamanitti tolchamu

Mana daabboo dhukkubsattoonni sammuu keessatti hojjetan

Manni daabboon itti tolchamu kun 'The Crazy Bakery' [jechuunis mana daabboo maraatu hiika jedhu qaba] jedhama.

Kan inni itti argamus biyya Chaayinaa hospitaala warri dhibee sammuu qaban itti wal'aanamaniifi magaalaa Beejing irraa fagaate argamu tokkottidha.

Kun manneen daabboo tolchaa baramanirraa addadha. Kanneen as keessatti daabboo tolchan namoota saddeeti. Saddeetanu garaa garaas ta'u rakkoo fayyaa sammuu ni qabu.

Gaafa Kibxataa, Roobiifi Jimaataa yero hunda daabboo tolchanii gurguru.

'Waan qulqullina qabu hin se'an'

Kanneen daabboo tolchan keessaa tokko kan taate Siyaawo Wuun akka dubbattutti waggaa kudhan dura gara hospitaala kana kan dhufte.

Gara hospitaala osoo hin dhufiin na dhukkuba ture kan jettu Siyaawon, asitti akka itti wayyaa'e himti.

Garuu waan hunduu salphaa hin turre kan jettu wallaanamtuun kun ilaalchi namoonni dhukkubsattoota akkanaaf qabu qormaata ture.

''Jalqabarratti namni daabboo nurraa bituuf fedhii hin qaban turan. Namni tokko erga nurraa bitee booda nutti deebise. Kun baay'ee na gaddisiise,'' jechuun himti.

Gaafa kaan ammoo ''namni biyya alaa tokko daabboo keenya bitee namoota waliin hojjetutti kennee ture. Namoonni kunneen garuu hanga inni biraa deemutti eeganii daabboo inni biteef deebisan.

''Dabboon kun qulqullinaan waan tolchame itti hin fakkaanne,'' jetti Siyaawo Wuun.

Daabboon isaan tolchan manneen barnootaa idil -addunyaafi hawaasa Chaayinaan ala dhufeef gurgurama.

"Asitti daabboo gurguruun baay'ee nama gammachiisa. Keessumaa yeroo maammiltoonni gammachuun daabboo keenya bitan,'' jechuun kan dubbatu immoo Gin Geenidha.

Akkamin hundaa'e

Manni daabboo kuni waggoota 15 dura lammiilee Awurooppaa lamaan hundaa'e.

Kanneen dhukkubsatanii hospitaala seenan gaafa itti wayyaa'e mana daabboo kana seenuun hojjechaa of jiraachisu.

Hospitaalli kuni dhukkubsattoota 100 ol qaba. Baay'een isaaniis rakkoo maallaqaa qabu.

''Takka takka nama dhukkubsa. Keessumaa yero namoonni si hubachuu dhaban. … Akka waan nama biraatti nu ilaalu. Akka nama sammuun dhukkubsateefi qoricha fudhachuu qabuutti nu ilaalu, '' jetti Siyaawon.

Wanti akkanaa hawaasarraa akka qollifatan isaan akka taasisullee himte.

Daabboo isaanii hawaasa hospitaalan ala jirutti gurguruun isaanii garuu namoota kaanittillee akka dhihaatan isaan taasiseera.

Rakkoo maallaqaa qaban immoo hojii daabboo kanaan akka of cimsan isaan gargaareera.