Xiyyaarri Kaazaakistaan kufee caccabuun imaltoota 14 galaafate

Xiyyaara Kaazaakistaan kufee caccabe

Madda suuraa, Reuters

Xiyyaarri imaltoota 98 of keessaa qabu biyya Kaazaakistaanitti kufee caccabuun, yoo xiqqaate 14 lubbuu dhabanii, jedhan aanga'oonni.

Akka isaan jedhanitti xiyyaarri qabeenya Daandii Qilleensa Bek ta'e buufata xiyyaaraa Almatii irraa akkuma ka'een ture kan kufee caccabe. Kanneen 60 ta'an immoo miidhamaniiru.

Kunis akka lakkoofsa biyyattiitti Jimaata ganama yoo ta'u buufanni xiyaarichaa namooni lubbuun hafan akka jiran ibseera.

Silaa xiyyaarri kun magaalaa Kaazaakistaan Almatii irraa gara magaalaa guddoo biyyattii Nur - Sulxaanitti imala ture. Sababni kufee caccabuu xiyyaara kanaa maal akka ta'e hin beekamu.

Buufanni xiyyaaraa Almatii xiyyaara kana irratti imaltoonni 95 fi hojjeettonni xiyyaarichaa shan irra turan jedheera.

Xiyyaarri kun ganama sa'aatii 1:22'tti irratti ture of dadhabee gadi qajeelun gamoo darbii lamatti kan inni bu'e.

Yeroos garuu ibiddi ka'e hin turre.

Lubbuu baraartonni turan namoota lubbuun hafan yeroo baraaran mul'ateera. Viidiyoo gadhiifameen dubartii gargaarsa Ambulaansii gaafattuufi kutaan paayileetii gamootti bu'e ni mul'ata.

Madda suuraa, Reuters

Sababa kufaatii xiyyaara kanaa qorachuuf komishiniin addaa ni hundaa'a jedhameera.

Pirezidantiin Kaazaakistaan Kaasiyim - Jomaart Toqaayev ''gadda itti dhagahame'' ibsaniiru.

Daandiin Qilleensaa Bek bara 1999 kan hundaa'e yoo ta'u dhaabbata tajaajila balalii gatii salphaan kennu akka ta'e of ibsa.

Balaan xiyyaaraa magaalaa kanatti yeroo dhaqqabu kun kan duraa miti. Bara 2013 balaan namoota 20 galaafate mudatee ture.

Ji'a durammoo xiyyaarri waraana qondaala nageenyaa biyyattii keessa turan Kibba biyyattiitti kufee caccabuun 27 du'aniiru.