Yunivarsiitiin beekamaa Hindii doktarootaa fayyaaf koorsii waa'ee ekeraa kennuuf

Doktaroota Hospitaala Mumbaayitti leenji'aa jiran, suuraan faayilii keessaa

Madda suuraa, Getty Images

Yunivarsiitiin beekamaa Hindii doktaroota fayyaa waa'ee ekeraa barsiisuuf akka jiru beeksiseera.

Faayidaan isaas doktaroonni dhukkubsattoota ekeraa argan yookiin ekeraan isaan rakkise yaaluuf akka isaan dandeessisuuf akka ta'e ibsameera.

Barattoonni koorsii kana ji'a jahaf kan baratan yoo ta'u kanneen koorsii kana fudhataniif waraqaa ragaa ni kennama.

Barumsi kuni Kaaba biyyattii magaalaa Vaaraanaasii keessatti kan argamu Yunivarsiitii Banaraas Hinduu (BHU) keessatti Amajjii bara 2019 eegalee kennama.

Qondaaltonni akka jedhanitti koorsiin kuni rakkoowwan fayyaa sammuun walqabataniifi hubannoon cimaa irra hin jirrerratti xiyyeeffata.

Kan koorsii kanammoo kennu faakaltii Ayurvedaa dha. Ayurvedaan aadaa Hindii durii qorichaafi lubbuu baraaruuti.

Qondaalli Yunivarsiitichaa tajaajila miidiyaa IANS'f akka himanitti yunivarsiiticha keessatti bakki qorannoo ekeraa [Afaan Hindiin 'Bhoot Vidya'] hundaa'eera.

Diiniin faakaltii Ayurvedaa Yamiinii Bushaan Tiripaati, yunivarsiitichi akka biyyaatti koorsii kana kennuun isa jalqabaadha.

Wal'aansi Ayurvedik qorichoota baalarraa qixaa'an, soorata jijjiiiru, maasaajii, hargansuufi sochiiwwan kaan of keessatti qabata.

Akka qorannoon dhaabbanni 'National Institute of Mental Health and Neuroscience (Nimhans)' bara 2016 qoratetti lammiilee Hindii keessaa 14% rakkoo fayyaa sammuu qabu.

Dhaabbatni fayyaa addunyaa immoo yoo xiqqaate lammiilee Hindii keessaa 20% kan ta'an jireenya isaanii keessatti yeroo muraasaaf dhiiphinaan ni rakkatu jedha.

Ummata biyyattii biiliyoona 1.3 ta'u keessatti ogeeyyiin fayyaa sammuu 4,000 gaditu jira. Ammallee waa'ee fayyaa sammuu irratti hubannoon hawaasaa xiqqaadha.

Dabalataan, qollifannaa hawaasa keessa jirun muraasni deeggarsa gorsa fayyaaf yoo gaafatan lammiileen Hindii baay'ee, hiyyeeyyiifi baadiyyaa keessa jiraatan garuu kanneen tolcha fayyisu jedhaman biratti dhaqanii gargaarsa gaafatu.

Haa ta'u malee, oduun yunivarsiitiin koorsii waa'ee ekeraa kennu erga dhagahame booda namoonni muraasni miidiyaa hawaasummaa gubbaa jiran kanneen rakkoo fayyaa sammuu qaban yaaluf inni sirrii qorichaafi wiirtuu itti gargaarsa argatan galchuudha jechuun qeeqaniiru.

Inni tokko addunyaan waa'ee Artifishiyaal Inteeligeensiifi kaan qoratti Hindiin garuu waa'ee ekeraa qorachuutti deebite jedheera.

Kan biraas, har'a oduu qalbii na qabe jechuun tokko Chaayinaan neetworkii 5G gadhiisuun dura qoranno 6G eegaluu ishee ibsa. Hindiin garuu waa'ee ekeraa barsiisutti kaate jechun qeeqaa.

Kan biraammoo barumsa akkanaan akkamin Hindiin sadarkaa idil - addunyaatti dorgomti jechuun gaafata.