Waancaa Pirimiyeer liigii biraa galleerra jedhan Gaardiyoolaan

Peep Gaardiyoolaa

Madda suuraa, Getty Images

Leenjisaan Maachistar Siitii Peep Gaardiyoolaa falmii waancaa Pirimiyeer Liigii Ingiliizii baranaa biraa galleerraa jedhan.

Gaardiyoolaan kana kan jedhan kaleessa dirree Woolver Haampitan Wondereers dhaqanii 3fi 2'n erga injifatamanii boodadha.

Sadarkaa Pirimiyeer Liigiin Maan Siitiin sadarkaa sadaffaarra kan argamu yoo ta'u Pirimiyeer Liigichaa dursaa kan jiru Liivarpuul irraa qabxii14'n akkasumas Leestar irraa qabxii tokkoon fagaatee argama.

Falmiin waancaa pirimiyeer Liigiif taasifamu xumura argachuu isaa kan gaafataman Peep Gaardiyoolaan 'eeyyee xumura argateera' jedhaniiru.

Bara dorgommii baranaa Maan Siitiin taphoota Pirimiyeer Liigii shan mo'ameera. Kunimmoo, hanga amma jiruun qofa isa bara dorgommii 2018- 19 mo'aman tokkoon ni caala.

Liivarpuul garuu tapha baranaa 18 taphate keessaa 17 injifate tokko qofa qixa bahee qabxii lama dhabe. Kanaan ala hin mo'amne.

Dabalataanis, jarri Maan Siitii Liivarpuul dursanii tapha tokko taphataniiru.

'Waa'ee Liivarpuul osoo hin taane yeroo ammaa waa'ee Leestar yaadaa jirra,' jedhan Peep Gaardiyoolaa.

''Carraa sadarkaa lammaffaan xumuru qabna. Cimina taphattootakoo nan beeka,'' jechuunis himan.

Taphataan Siitii Bernaaldoo Silvaa gama isaatiin namni barana sadarkaa kanatti nu eege hin turre jedheera.

''Waancaa argachuun hin danda'amu jedhuu baadhus garuu baay'ee rakkisaadha,'' jedhe.

Maanchistar Siitiin barana Liivarpuul irra aanuun waancaa Kominitii Shiild fudhatus kilaboonni lamaan garuu liigii biyya keesaafi Chaampiyeens Liigii irratti wal morkataa jiru.