Kookeeniin birrii biiliyoona 41 ol baasu to'annoo jala oole

Kookeeniin daakuu soyaa keessatti dhokfamee ture Uraagaayitti to'annoo jala oole

Madda suuraa, AFP

Uraagaay qoricha sammuu namaa hadoochu - kookeenii to'annoo jala oolchuun, kuni seenaa keessatti warra qoricha kana daddabarsaniif kasaaraa dha jette.

Qondaaltooni gumuruukaafi geejjiba galaanarraa kookeenii toonii 4.4 [4,400kg] tahu buufata Moonteeviidiyoo jedhamutti to'achuu himan.

Qalqalloo daakuu soyaa keessa dhokfamee gara biyya Afrikaa kan taate Toogoo magaalaa Loomeetti geeffamuuf osoo qophaa'uu arganne jedhan.

Boodarra immoo tooniin 1.5 tahu maasii namaa naannicha argamutti to'annoo jala ooluu himan.

Qorichi sammuu nama hadoochu kun doolaara biiliyona 1.3 [birrii biiliyoona 41 ol ] akka baasus himaniiru.

Yeroo dhihoodhaa asitti Uraagaay karaa ce'umsaa qorichi sammuu namaa hadoochu Laatiin Ameerika irraa gara Afrikaa fi Awurooppaa itti darbu taatee jirti.

Biyyattiin baatii Sadaasaa keessas qondaaltonni biyyattiin kookeenii toonii sadii ulfaatu to'achuu isaanii dubbatu.

Isa toonii 4.4 ulfaatu kana to'annoo jala oolchuun kan danda'ame warri hojii sakatta'insaa raawwatan haala adda taheen qorannoo waan gaggeessaniifi jedhan qondaaloti biyyattii.

Dhaabbatni daakuu soyaa jedhamu kana dura daakuuu soyaa gara Afrikaa ergee gatii hin beekneefi kookeeniin baayyee karaa Afrikaa Awurooppaatti waan geejibamuufi shakkiin uumamuusaatiin sakatta'insi jabaan akka taasifamu godhe.

Dubbii himaan Geejjiba galaanarraa biyyattii Diyaagoo Peeroonaa qorichi jalqaba argame 3,000kg kan tahuu dha. Kunis gara Xaaliyaanii akka deemuuf galmeeffamee ture jedhu.

Daariktarri Gumuruukaa Jeemii Boorjiyaanii immoo kookeeniin toonii 4.4 gabaa Awurooppaa irratti doolaara biiliyoona tokko baasa jedhan.

Mi'i to'annoo jala oole kun yeroo jalqabaaf eessaa akka ka'e hin beekamiiniyyuu malee lafa qonnaa Moonteeviidiyoo irraa 290km faggaattee argamtu irraa hin fe'amiin akka hin oolle dubbatan.

Ministirri Dhimma Keessaa biyyattii poolisiin maasii namaa keessa seenuun kookeenii dhokfame jiru kan toonii 1.5 ulfaatu to'achuu hime.

Abbaa maasiifi ilmi isaas to'annoo jala oolaniiru jedheera.