Yuunivarsiitii Dirree Dhawaa: Barattoonni deeggarsa jiraattota Dirree Dhawaan maatiitti deebi'aa jiru

Yuunvarsiitii Dirre Dhawaa Image copyright Yuunvarsiitii Dirre Dhawaa

Barattoonni Yunivarsiitii Dirree Dhawaa deeggarsa hawaasa magaalattiin gara maatii isaanitti deebi'a akka jiran BBC tti himan.

Barataan muummee barnoota seeraa waggaa shanaffaa Abdullaahii Kuutaa, gara maatisaa Godina Gujii jiraniitti deebi'uuf barii barraaqan imala eegale.

Wayita BBC'n dubbisetti konkolaatan ittiin imalaa ture Dirree ka'uun Ciroo qaqqabera. Wacaaf sagalee muuziqaa gidduun sagalee olkaase nutti dubbate.

Miiltoowwan isaa biroos wajjin jiraachuu hima. Sababnii mooraa gadhiisaniif soda nageenya mooraa Yunivarsiitichaa keessa tureen ta'uu dubbata.

Yuunvarsiitiin Dirree Dhawaa rakkoo nageenyaa mooraa keessa tureen barataan waggaa 3ffaa mooraa yuunivarsiitichaa keessatti erga ajjeefameen booda Wiixata irraa eegalee tajaajila barattootaaf kennu addaan akka kutu beeksiseera.

Haa ta'u malee barattoonni otoo isaan tajaajila hin dhaabiin dursanii soda nageenyaatiif mooraa gadhiisaa akka turan barataan kun ni hima.

Erga barataan tokko lubbuu dhabee barattoonni tajaajila yuunivarsiitichi kennuu dhiisaanii mooraan ala akka turan dubbata.

Miiltoowwan isaa mooraa Yunivarsiitichatti barataan biroos konkolaataa 8'n gara magaala Finfinneef Adaamaatti imaluutti jiraachuu hime.

Tolaan imalaa jirra, gatii geeejjibaa hin kaffallee jedha. Soorata nyaannullee jiraattoota magaalaa Dirree Dhawaatu nu danda'e jedhe.

Abdullaahiin tumsa hawaasa Dirree dhawaa dinqisiifata. Dheengaddaarraa qabee hawaasni barattoota soora akka turan ammas konkolaataan barattoota gaggeessaa jiraachuu himeera.

Barnootni erga addaan cite ji'a akka guutes dabaluun hima.

Yuunivarsiitiin Dirree Dhawaa barattoota akka gara maatiisaanitti akka gaggeessu himee ture, garuu hawaasuma magaalaatu nu gaggeessa jira jedhe.

Barataan kun Konkolaataa Yunivarsiitiichi ramade homaa hin arginee jedhe.

Guyyaadhaan miidhaan kan nurra gahuu taanaan halkanoo akkam taanaa? jedhanii barattootni sodaachu kaase. Poolisonni federaalaa Mooraa yunviarsiiticha eegaa turaniiru jedha.

Amma barataan mooraatti hafeera jedhee hin yaadu jedha. Magaalicha keessa bittimne hawaasa wajjin jiraanne.

Gaafa moora gadhiisanii bahan barattoonni rakkatanillee akka turan hin daganne.

Maallaqas harkaa hin qabnu, Baankinillee cufaa ture, manneen amantaa barattoota gara manasaanitti akka simatan murta'ee.

Haaluma wal fakkaatuun Barataan Yuunivarsiitichatti baratu kan biraan gara maatiisaatti imaluuf konkolaataa eeggachutti akka jiru dubbata.

Dastaa Dukkallee tajaajilli Yunvarsiitichi kennuu addan kuteera.

"Galatni isaa biilisummaa haa ta'uu hawaasni Oromoo waan qabuun nu simate" jedha.

Barattoota kanneen biroos hawaasni magaalicha simatee deeggaruu hima.

"Halkan lamaaf uummanni waan qabuun nu gargaare. Kaleessa qabee, hawaasni maallaqa walitti qabe gaggeessaa jira."

Konkolaaataan mooraa Yuunvarsiitiirraa dhufe tokko barattoota fe'ees argeera jedha.

Barana haala tasgabbii qabuun hordofaa hin turree jedhe. Nageenyatu hin jiru. Nutis sababii kanaan barnoota dhabne, yoo nageenyi jiraaateef olaantummaan seera kabajame deebinee barannaas jedheera.

Odeessa kana irratti dabalata