Leesteer Siitin dirree isaarratti kan injifatame Weesti Haam Leenjisaa isaa ari'e

Leenjisaa Weesti Haam Yunaaytiid Maanu'eel Peleegriinii Image copyright Getty Images

Taphoota 12 darban keessaa 9 isaa kan injifatamaeefi kaleessas Leesteer Siitiin 2-1 kan injifatame Weesti Haam leenjisaa isaa Maanu'eel Peelegriinii ari'e.

Tapha kaleessaa erga mo'atamee booda Weesti Haam sadarkaa 17ffaarra taaa'eera.

Leenjisaan duraanii kilabichaa Deeviid Mooyees bakka Peeliigriinii bu'u danda'uu jedhamaa jira.

Murtee kana murteessuun nurra jiras jedheera.

Peeliegireenniin Weesti Haama waliin ji'oota 18'f turaniiru.

Sanbata Maaltu ta'e?

Maanchistar Yunaayitiid Baarnileeyitti gooliiwwan Aantooniy Maarshaaliifi Maarkuus Raashfoordiin 2-0 injifatee sadarkaa shanaffaattii ol dhufeera.

Dhiheenya kana Joosee Mooriinihoo Leenjisaa isaa kan godhate Tootanhaam ammoo Noorwiich waliin 2-2- qixxee bahuun qabxii qooddateera.

Leester Siitiin Weesti Haamiin 2-1 injifachuun garagarummaa qabxii Liivarpuul (taphni lama osoo isa hafuu) qabu gara 10 dhiphiseera.

Eevertan, Niikaasiliin 2-1, Biraayteen Boornimaawuziin 2-0, Waatfoord Astoon Viilaan 3-0 injifataniiru. Kiristaal Paalaasiifi Saawuuz Haamteen 1-1 bahaniiru.

Taphoota 'boxing day' har'aan taphoota eegaman keessaa tokko kan Arsenaal fi Cheelsiiti.

Arsenaal qbxii 24 sadarkaa 12'rra kan jiru yoo ta'u, Cheelsiin ammoo qabxii 32 sadarkaa afraffaarra jira.

Taphni kun dirree Arsenaal irratti taphatama.

Piriimeerligicha dursaa kan jiru Liivarpuul ammoo dirree isaa Anfiild irratti Wolviiz isa sadarkaa torbaffaarra jiru waliin ni morkata.

Jimaata darbe Woolviziin 3-2 kan injifatame shaampiyoonan bara darbee Maanchistar Siitiin Sheefild Yunaaytiid waliin morkata.

Mata dureewwan walitti dhiyaatan

Odeessa kana irratti dabalata