Waldhabdeen Iraanifi Ameerikaa akkamiin as ga'e?

Waldhabdeen Iraanifi Ameerikaa akkamiin as ga'e? Ka'umsi waldhabdee kanaawoo maali?

Kora fonqolchaa hanga waldhabdee nukileeraatti.