Aadaa uummata Sidaamaa: Meeshaa aadaa Sidaamaa - Shaafeetaan maali?

Nyaata shaafeetaan dhiyaatu namootni 50 hanga 60 soorachuu danda'u. Ta'us garuu kun kan yeroo hunda miti.

Aadaa Sidaamaa keessatti iddoo guddaa qaba.

Viidiyoo: Amansiisaa Nagaraa