Awustiraaliyaa: Mucaan waggaa 3 fi sareen lolaan fudhataman lubbun argaman

Mucaan baddee argamtee fi sareen maatii isaanii waliin Image copyright Western Australia police
Goodayyaa suuraa Mucaan baddee argamtee fi sareen maatii isaanii waliin

Biyya Awustiraaliyaatti bakka Pilbaaraa jedhamu keessatti lolaa haamaa naannicha mudateen badanii kan turan daa'imtii waggaa sadiifi sareen sa'aatii 24 booda nagaadhaa argaman.

Mucaan tunis guyyaa Roobii ture mana warra isheetii kan baddee turte. Amma garuu mana irraa fageenya km 3.5 irratti lubbuun argamtee jirti.

Isheefi sareen lolaa rooba hamaan umameen bakka argamanitti qabamuu hima poolisiin biyyattii.

Baduu mucaatiin wal qabatee barbaachi helekoptaraan gaggeeffamaa ture.

Garuu guyyaa Kamisaa sa'aa booda hilikooptara irraa bakki jirtu argamuu danda'ame.

Image copyright Western Australia Police Force

Qondaaltoonni barbaacharra turan wayita mucattii arganittis dhoqeen laaqamuun alatti fayyaashee turte jedhame.

Sareen ishee ammoo ishee bira taa'uun ishee eegaa ture jedha poolisiin.

"Gammachuu keessa Maatildaa fi sareen ishee amma gara maatii isaaniitti deebii'aniiru'' jechuun ture poolisiin naannichaa kan fuula feesbuuk isaa irratti barreesse.

Itti gaafatamaan waajira damee naannichaas warra barbaacha kanarratti hirmaachuun mucattiifi saree ishee eegaa turte argachuu danda'an hunda galateefataniiru.

Image copyright Teonie Dwyer via Reuters

Pilbaaraa naannoolee Lixa Awustiraaliiyaa rooba cimaa tibbanaatiin garmale hubaman keessaa tokko. Haalli roobaa kunis lolaafii cufamuu daandiilee umee ture.

Roobni abidda bosoonaarratti dhiibbaa attamii qaba?

Roobni amma roobaa jiru kunis balaa abiddaa baatiin oliif qabeenya barbadeessaa ture haara galfachiiseera.

Baatii Fulbaanaa irraa kaasee sababii abidda bosonaatiin namoonni 28 lubbuu kan dhaban yoo ta'u, qabeenya kumaatamaan lakkaa'aman barbadeesseera.

Hanqinni roobaa abidda bosonaa kan itti cimse ture yoo ta'u, karaa kaaba biyyaattiis haalichi gar malee cimaa ture.

Awustiraaliyaa roobicha gammachuun kan simattee yoo ta'u, keessattuu bakka abidda bosoonaatiin miidhaa qaqqabeef caalaatti gammachuun taheera.

Hojjattoonni abiddaas guyyaa Roobii fi Kamisa erga samiin karra saaqqatteen booda boqataniiru. Abdii abidichi to'annoo jala olfamuu isaaniif kenneeras.

Mata dureewwan walitti dhiyaatan

Odeessa kana irratti dabalata