Doktaroota dhukkubsataan akka du'uu deeggaranii himataman

Obbolaa Tayinii, Soofii mirgaan kan dhaabattu FI Loottii Image copyright VRT
Goodayyaa suuraa Obbolaa Tayinii, Soofii mirgaan kan dhaabattu fi Loottii

Doktaroonni biyya Beeljiyeem sadii seeraan alaa dhukkubsattuun tokko akka duutuuf deeggaran, qorichaan summeessanii ajjeesanii jedhamanii himataman.

Taayinii Naayis maatii isheetiin marfamtee otoo jirtuu ALA Ebla, bara 2010 duute.

Haa ta'u malee, obbolonni ishee akkaataan isheen itti duute seera Beeljiyeem dhukkubsataan akka du'u eeyyamu ilaalchisee qabduun wal hin simu jedhaniitu falmu. Akkaataan itti raawwatame haqina qaba jedhu.

Beeljiyeemitti dhukkubsataan dhukkubbii akka maleen rakkachuu irra du'aan darbuu barbaaduuf ajaja seeraatiin, gargaarsa hakiimaan akka du'u ALA bara 2002 irraa eegalee eeyyamni seeraa kennameera.

Maatiin Naayis garuu, hariiroon nama biraa wajjin qabdu milkaa'ina dhabnaan lubbuun ishii akka darbuuf gaafachuushiti himan.

Seerri Beeljiyeem dhukkubsataa dhibee hin fayyineen qabameefi haala dhukkubbii hamtuu keessa jiruuf qofaa eeyyama.

Doktoroonni sadan baha Filaaders dhaddachatti dhiyaachuuf kan jiran yoo ta'u, maqaan isaanii ammatti hin ibsamne.

Lilmoonis tahe qorichaan waraanuun akka lubbuu Naayis darbuuf namoota qooda qaban keessaa doktorri ishee duranii keessatti argama.

Balleessaa raawwachuun isaanii yoo irratti mirkana'ee waggoota dheeraaf mana adabaa turuuf deemu.

Himannaan kanaan walfakkaatu kan biraas biyyatti keessa jira.

Obbolaan dubartii ganna 38 Taayinii Naayis akka jedhaniiti, ijoollummaashirraa qabdee dhibee sammuun akka rakkataa turte ragaa bahaniiru

Lootti fi Soofiin dhibee hin fayyineen qabamte jedhanii hin amanne, akka seera biyyattirra taa'etti. Waggoota 15 wal'aansa fudhachaa hin turre.

Hariiroon hiriyummaa nama biroo wajjin qabdu addaan citusaatti dhiphina keessa turu ishee kaasan.

Otoo lubbuun ishee hin darbiin ji'oota lama dura dhibee ootizim jedhamuun qabamuushi mirkana ture, garuu wal'aansa kanaaf barbaachisu hordofuu hin eegalle ture.

Seerri biyyatti irratti dhukkubbii obsa nama fixachiisuuf addaan hin citne' dhimma ijoo ta'uun barreeffameera.

Obboolaan ishee garuu akkaata doktoronni lilmoon itti waraanan sirrii akka hin turre kaasani komatan.

Du'ashii akkuma du'a bineelda madaqfame dhukkubsate tokkootti ilaalamte jedhaniitu komatan.

Ogeeyyiin seeraa doktoroota sadan akkuma waan ajjeesaniitti ilaalamu hin qabanii jedhani komii kaasan.

Seerri tajaajila fayyaa hawaasaa Beeljiyeem dhukkubbii itti fufinsa qabu, miidhama qaamaa ykn kan sammuu yoo qabatteefi dhibee hin fayyineerraa dhufu yoo ta'e eeyyama.

Dorgommii Paaraa olompikii Landanirratti bara 2012 hirmaachuun Beeljiyeemiif meedaliyaa warqee fi meetii kan argamsiifte deeggarsa doktoraataan lubbuun ishee akka darbu waggoota 11'f erga gaafatte booda Sadaasa darbe keessaa lubbuun ishii darbe.

Dubartiin kun dhibee maashaa miilashii laamshessuun dhukkubbii addaan hin citneef ishee saaxiletu rakkisee ture.

Obbolaan Taayinii tarii deeggarsa ogeessaan lubbuun ishee akka darbuu gochuu amma tokkoo barbaachisullee, seerri biyyatti ifatti kan ka'een adda ta'uu falmu.

Midiyaaleeen biyyatti akka himanitti bara 2018 asitti dhimmaa deeggarsa ogeessaa fayyaatiin akka du'an gaafachuun walqabatu galmee 2357 dhiyaate.

Kana jechuun guyyatti galmee 6 olitu dhiyaataa jechuudha. Namonni kanatti hirmaatan harki caalan isaanii maanguddoota ganna 60 oliiti.

Deeggarsa ogeeyyiin obbafachuun(du'uun) kun Beeljiyeem kaaba Filemishitti raawwatama.

Odeessa kana irratti dabalata