Xiyyaarri qubannaa muddamaaf mana barumsaa irratti boba'aa gadhiise

Plane dumps fuel over school Xiyyara mana barumsaa irratti boba'a lakkiise Image copyright Reuters

Xiyyaarri imaltootaa qubannaa muddamaa taasisuuf jecha dirree taphaa barattootaa irratti boba'aa gadhiisuun Buufata Xiyyaaraa Loos Anjalas qubateera.

Ijoollee 17 fi ga'eessonni baayyee rakkoo hargansuu fi gogaan qaama isaanii dorbobbaa'uu irraan kan ka'e wal'aansa argachaa jiru.

Akka seerri aveeshinii jedhutti yeroo qubannoo muddamaa, bobaa'aa lakkiisuun ni danda'ama garuu iddoowwan filatamoo fi ol ka'insa daangeffamaa qaban irratti dha.

Xiyyaarri Daandii Xiyyaaraa Deeltaa jedhamuu, rakkoon motoraa isa mudateetu gara ka'umsasaatti deebi'e.

Barattoonni mana barumsaa sadarkaa gidduugalaa Paark buufata xiyyaaricha irraa km26 fagaattee argamtu hundi waggaa 18 gadi dha jedhameera.

Akka Loos Enjeels Taayims jedhutti yeroo boba'aan gadi lakkifame barattoonni daree lamaa ala turan.

Eliizaabeet Alsaantaar kantiibaa magaalaa Suudaay- kan mana barumsichi keessatti argamu yoo taatu. ''Waan mudateetti baayyee aareen jira. Kuni mana barumsaa ijooollee xixiqqooti,'' jetteetti.

Daandiin Xiyyaaraa Deeltaa xiyyyaarichi ulfaatiina hir'isuuf jedheeti jedheera.

Dubbii himtuun Aleen Keenitizeer Bulchiinsa Aveeshinii Federaalaa,''Dhimma kana duuba eenyu akka jiru qorchaa jirra jedheera. ''Xiyyaaroti buufata ijoo Ameerikaan alatti boba'aa gadhiisanii adeemsa mataasaa fayyadamuu qabu.'' jechuun Rooyitarsitti himeera.

''Adeemsichis boba'aan lafa namni baayyeen hin jiraannetti akka gadhiifamu ajaja, kunis yeroo baayyee lafa ol-ka'aa irratti kan tahu qabu dha,'' jedhan.

Mata dureewwan walitti dhiyaatan

Odeessa kana irratti dabalata