Buruundii: awwaalchi jumlaa 4,000 ol argame

Uffata iddoo awwaalichaa Image copyright CVR

Qorannoo Komishiiniin Haqaafi Araaraa Buruundiitti walitti buu'iinsa erga bara walabummaa 1962 kaasee taasiseen awaalchi jumlaa 4,000 ol argameera.

Komishiinichi waldhabdee sabummaan wal qabatee umamu furuuf bara 2018 kan hundeeffame yoo ta'u, hanga ammaattis miidhamtoota 142,505 adda baaseera jedha.

Ajjeechaan jumlaa kunis biyyattiitti bara 1965, 1969, 1972, 1988 fi 1993 keessa kan raawwatameedha.

Namoonni siyaasaa Buruundis lammiilee lakkofsaan xiqqoo ta'an gosa Tuutsiifi lakkofsaan guddaa ta'an Huutuu jidduu waldhabdeen akka mudatuuf sababnii turan jedhamanii qeeqamu.

Dura ta'aa Komishiinichaa Pierre-Claver Ndayicariye gabaasicha biyyoota Afriikaaf dhiheessaniiru.

"Namoonni waa'ee isaa dubbachuuf sodaataniiti malee kana boodaas awwaalli jumulaa hedduun ni argama," jedhan.

Dhugaa jirtu adda baasuun maatii miidhamtootaafi namoota yakka raawwatan jidduutti araara buusuun dhaloota Buruundii dhufuuf nageenyi akka jiraatu taasisuun ni danda'ama jedhan.

Wiixata darbees awaalcha jumlaa 270 ta'u magaalaa gudduu Buruundii Bujumburaa keessaatti daawwannaa hawaasaaf ifa ta'eera.

Namooti kunneen kan ajjeefamanis yaalii ajjeechaa pireezidaantii biyyattii jalqabaaf Huutuu irraa kan turan Melchior Ndadaye, kan bara 1993 kan wal qabatedha jedhamee amanama.

Ajjeechaan isaas wal waraansi hamaa Tuutsiifi Huutuu jiddutti akka raawwatu taasiseera. Wal waraana waggoota 12 keessa namoonni 300,000 du'aniiru.

Namoonni muraasni daawwannaa kana taasisan uffataafi waraaqaa eenyummaasaanii ilaaluun eenyummaasaanii adda baasuu danda'aniiru.

"Namoonni boo'aa tura. Baay'ees nahanii turan," jechuun itti aanaa komishiinichaa Clément Ninziza BBC'tti himaniiru.

Mata dureewwan walitti dhiyaatan

Odeessa kana irratti dabalata