Jaappaan: Ministira yeroo jalqabaaf da'umsa haadha warraasaaf boqonnaa fudhate

Shinjiiroo Ko'imuziifi haadha warraasaanii (file photo) Image copyright AFP/Getty Images

Ministirri Eegumsa Naannoo Jaappaan kan ta'an Shinjiiroo Ko'izuumii ministeera sababa haati warraasaanii da'uuf waan jettuuf boqonnaa fudhachuuf karooraa qaba jedhan. Kunis aanga'oota biyyattii gurguddoo biratti murtee hin baratamneedha.

Obbo Ku'izuumii ji'a jalqabaa daa'imasaanii keessatti waliin turuuf boqonnaa torbee lamaa fudha jedhaniiru. Daa'imni isaanii dhuma ji'a kana keessatti dhalata jedhamee eeggama.

Isaanis ministeera Jaappan boqonnaa kana fudhatan isaan jaqabaa ta'u.

Jaappaan keessatti dhiironniifi dubartoonnii yeroo daa'imsaanii jalqabaa godhatan boqannaa waggaa bahuu danda'u.

Ta'us bara 2018 keessa dhiironni sababa dhiibbaa hojiitiin boqonnaa bahan %6 yoo ta'an dubartoonni immoo %82 turan.

"Eega daa'inmi dhalate booda gutummaa ji'a sadii keessaa torbee lama boqonnaa bahuuf karooraa qaba. Kunis yeroo haati yeroo ulfaataa qabaatudha. "

"Anis hojii waajjjiraa kiyya yeroodhaaf dhiisee haadha warraa kiyyaafi daa'ima kiyya cinaa ta'uu qaba," jechuun namni ganna 38 obbo Shinjiiroo gaafa Roobii riipportarootatti himaniiru.

Innis yeroo boqannaarraa jiru hojiinsaa haalaan hojjatamaa akka jiru beekuuf imeeliifi konfiransii viidiyootiin akka barbaachisuusaanitti itti fayyadama jedhaniiru.

Ta'us garuu "hojiilee hawaasummaa barbaachisoo ta'an" kan akka marii mana maree bakka bu'oota ummataarratti ni hirmaadha jedhaniiru.

Dhimma boqonnaa bahuu kana waggaa darbeeraa karooraa akka qaban dubbatanis namoota heddu biratti dubbii ijoo ta'ee ture.

Obbo Shinjiiroon yeroo sanitti akkas jedhan: "Jaappan biyya boodatti hafte waan taateefi yeroo ani boqonnaa bahuuf karoora qaba jedhu namoonni dubbii ijoo godhatanii turan."

Haati warraa Obbo Shinjiiroo gaazexeessituu lammii Faransaayii-Jaappaan taateefi ganna 42 Kiristeel Taakigaawaadha.

Innis ilma lammaffaa MM duraanii Junichiiroo Ko'izuumiifi siyaasa Jaappan keessatti nama gahee guddaa taphataaru jedhama.

Mata dureewwan walitti dhiyaatan

Odeessa kana irratti dabalata