Waancaa Afrikaa: Dorgommiin waancaa kubbaa miilaa biyyoota Afriikaa kan bara 2021 ji'a Amajjii keessa geeggeffama

Waancaa dorgommii Afriikaa Image copyright Getty Images

Dorgommiin kubbaa miilaa biyyoota Afriikaa kan bara 2021 Amajjii 9 jalqabama jechuun biyyi dorgommicha qopheessitu Kaameeroon beeksifte.

Guyyaan kunis guyyaa dura dorgommicha geeggeessuuf karoorfame miti.

Dorgommichi Waxabajjiifi Adoolessa keessa taasifama jedhamee turus yeroo sanitti biyyattii keessatti haala qilleensaa "gaarii waan hin taaneef" jecha jijjiirame.

Kana jechuun kilaboonni Piriimeer Liigii hedduun dorgommicha taphoota ijoosaanii taphatoota ciccimoon ala taphatu jechuudha.

Dorgommiin bara 2019 Ijipt qopheessite dorgommii yeroo jalqabaatiif ganna keessa qophaa'eedha.

Achi dura dorgommiin Waancaa Afriikaa ji'a Amajjiifi Guraandhala keessa geggeefamaa ture. Kun immoo dorgommii biyyoota Awurrooppaa waliin wal irra bu'aa ture.

Jijjiirraan yeroo dorgommii kanaa ji'a Amajjii keessaa akka ta'u murteessuun dorgommii Waancaa Kilaboota Addunyaa kan Chaayinaan Waxabajjii bara 2021 qopheessitu waliin wal irra hin bu'u jechuudha.

Walgahii gaafa Roobii bakka pireezidaantiin CAF Ahimaad aragamanitti bakka bu'oota Konfedereshiinii Kubbaa miilaa Afriikaa (CAF) waliin taasifameen Federeshiiniin Kubbaa miilaa Kaameeroon Tiwiitarsaaniirratti akkas jechuun maxxansaniiru:

"Dorgommiin Waancaa biyyoota Afriikaa Amajjii 9- Guraandhala 6'tti geeggefama. Guyyaanis sababa haala qilleensaatiin gaaffii Kaameroon kaafteef jijjiirame."

Barreessaan itti aanaan CAF Toonii Baafo'e akkas jedhan: "Yeroo dorgommichaa gaafa Kaameroon sababa haalli qilleensaa gaarii hin taaneef jecha irra deddeebinee ilaaleerra.

"Mormii heddu booda aanga'oonni meetirooloogii Kaameeroon, leenjisaafi taphatoonni- bakka bu'oonni 'AFCON' koree qopheessituu CAF irraa dirqama murtee murteessuu fudhataniidhaa kan gaafii gaafan.

"Gabaasni waan hunda of keessaa qabu koree hoji raawwachiiftuus yeroo dorgommiin geeggefamutti Guraandhala 6 dhiyaatuu qaba."

Kaameeroon dorgommii Waancaa biyyoota Afriikaa kan bara 2019 qopheesituuf karoorfamee turus bara 2018 ji'a Sadaasa keessa qopheessummaashee jalaa haqame. CAF murtee kana kan darbse Kaameroon qophiin dorgommichaaf taasifte waan harkifateef jedhe.

Turtii ji'aa booda Kaameeroon dorgommii bara 2021 qopheessuuf akka waliigalte beeksifte.

Mata dureewwan walitti dhiyaatan

Odeessa kana irratti dabalata