Kaashimir: Intalli sa'aatii 18'f tullaa cabbii jalatti danqamte du'arraa hafte

Saminaan cabbee sigigaate jalaa wayita lubbuun argamtu Image copyright Ronald Grant
Goodayyaa suuraa Saminaan cabbee sigigaate jalaa wayita lubbuun argamtu

Mucaan durbaa ganna 12 sa'aatii 18'f cabbii manasaanirratti sigigaate jalatti danqamtee turte jalaa jiraadhuma lubbuun argamte.

Taateen kun Paakistaan bulchiinsa Kaashimiir keessa kan tahe yogguu tahu, mucaan durbaa Samiinaa Biibii jedhamtu kun 'iyyaan ture,'' jechuun kutaa danqamte keessaa namni ishee akka baasu iyyataa turuu Rooyitarsitti himte.

Baraaramuusheen dura ''asuma keessa du'uu kooti,'' jettee akka yaadde dubbatti.

Sulula Neelum jedhamutti sigigni cabbiifi lafaa mudate lubbuu namoota 74 oli galaafate.

Duriis taanaan naannoo Himaaliyaa balaa haala qilleensaan walqabatuuf saaxilamaadha ta'us, seenaa dhiyoo keessatti balaa lubbuun namoota hedduu galaafate keessa isaa tokkodha.

Balaan kun Buchiinsa Kaashimiir Indiyaan bulchitus ta'ee Afgaanistaanis miidheera. Haata'u malee bulchiinsi Kaashimiir Paakistaan bulchitufi suululli Neelum iddoo caalatti miidhamanidha.

Lubbu-baraartonni ammayyuu namoota badan barbaada jiru.

'Balaa amma libsuu ijatti mudate'

Samiinaan araddaa Bakwaalii keessatti baraaramtee gara hospitaalaa kan geeeffamte. Haa ta'u malee miseensonni maatii isheen keessa turte hedduutu balaa kanaan du'e.

Haati ishee Shahanaz Biibii akka jettutti, maatiin isaanii mana isaanii kutaa sadii qabuu keessatti ibidda biraatti walitti qabamanii turan wayita sigigni cabbii kun mudatu.

'Sagaleesaayyu hin dhageenye, amma libsuu ijaatti mudate' jette Rooyitersitti himte. Intalakoo lubbuudhaan lubbuudhaan na argadhaa jedheetan barbaachisa ture jetti.

Saminaan akka jettutti yoo ta'e, miilatu buqqa'e. Kana malees, dhiigni suuta afaan isheetiin ya'aa ture. Amma Lubbuun ishee bararamutti hin mugne.

Image copyright Getty Images

Paakistaan iddoo sigigni cabbii haleelee keessatti lubbuu namoota 100 olitu darbe akka Abbaan Taayitaa To'annoo Balaa biyyatti himetti.

Indiyaa Bulchiinsa Kaashimiir keessattis haaluma walfakkaatuun yoo xiqqaaate lubbuu namoota saddeetii darbuu midiyaaleen biyyatti gabaasaniiru.

Kaashimiir bal'ina maayil Iskuurii 86,000(138 sq km) kan qabdi. Kana qofas miti, haroowwan miidhagoo,lafa margaafi cabbiin fiixee gaara cubbii qabuuf ija nama hawwataniillee qabdi.

Miidhagduus taatu, muddama waggoota 10tti lakka'amuuf biyyatti keessa tureen cufaadha turte. Indiyaafi Paakistaanitti akkuma biyya 1947 birmadummaa labsatanii addaan qoodaman Kaashimiiris iddoo lamatti qoodamtetti.

Odeessa kana irratti dabalata