Waraana Liibiyaa: Ergamaan UN kan Liibiyaa biyyoonni biroo harkasaanii biyyattiii keessaa akka baafatan gaafate

Loltoota

Madda suuraa, Reuters

Ergamaa UN Liibiyaa kan ta'an Ghassan Salamé wal waraana Liibiyaa keessa jiru keessa biyyoonni biroon harkasaanii keessa galfachuu dhaabuu qaban jedhan.

Jala-bultii marii nageenyaa Barliin keessatti taasifameen Obbo Ghassan Salamé akka jedhanitti deeggartoonni garee adda addaa waraanichi "marsaa hamaa" akka qabaatu taasisaa jiran jedhan.

Obbo Salamé jaarsummaa dhimichaatiif fedhii akka qaban BBC'tti himaniiru.

Kunis waraana hamaa ji'oota sagaliif Janaraal Kaaliifa Haaftarifi loltoota mootummaa UN irraa deggarsa argatu jiddutti taasifamee booda kan isaan akkas jedhan.

Jalqaba ji'a kanaa keessatti garee Jan. Haaftariifi Mootummaa jiddutti waliigalteen akka uumame himamee ture.

Gareen lameenuu diiggamuu waliigaltichaatiifi haleellaa walirratti banuu dhiisuu dhabusaaniitiif wal qeequ.

Gaafa Sanbataa loltoonni Jan Haaftar bobo'aa ulaa galanaa Liibiyaarraa gara alaatti ergamu cufaniiru. Gochi kunis bobo'aa biyyattiif galii guddaa galchuu balaarra buusuudhaaf.

Ghassan Salamé maal jedhan?

BBC waliin gaaffifi deebii kan taasisan Ghassan Salamé qaamolee idil-addunyaa garee waraanaa maallaqaan, meeshaa waraanaa, diinagdeefi gargaarsa kallaatiidhaan taasisan dhaabuu qabu jedhaniiru.

Gaheen biyyoota biroo waranaaa kana keessatti qaban yeroo dhihoo as xiyyeeffannoo argateera.

Kunis Tarkiin seera loltooshee gara Liibiyaa erguun mootumaa deeggaruu baafte booda dubbii ijoo ta'eera.

Gareen waraana Jen Haaftar biyyoota akka Raashiyaa, Igipt, Sawudii Arabiyaa, UAEfi Joordaan deeggaraa turte.

Madda suuraa, AFP

Walgahiin kunis garee lameenuu biyyoota alaa waliin, UNfi qaamota idil addunyaa biroofi pireezidaant Puutiinifi pireezidaant Tarkii Reesiip Erdoogaan bakka jiranitti gara tokkotti fida.

Obbo Salamé BBC'tti akka himanitti rakkoo kana furuuf waliigalteen siyaasa gariidha jedhan. Sababni isaas Liibiyaa biyya bal'oo, eenyummaa jabaa kan qabdu, namoonni hidhatan hedduminnaan kan jiraaniifi tajaajilli hawaasummaa mootumaaraa dhufu laafaa waan qabduuf biyya akka garee tokkotti to'achuuf salphaa taatee miti jedhan.

Haalli amma Liibiyaa jiru maal fakkaata?

Liibiyaan eega hogganaa biyyattii duraanii Mu'aamar Gaadaafii aangoorraa kaasanii as biyyattiin sababa waraanaatiif naga hin qabdu.

Gareen Jen. Haaftar baha Liibiyaa caalmaadhaan to'ateera.

Humni waraanasaa magaalaa Tiripoolii guutumatti to'annaa ofii jalaa galchuun hin dandeenye.

Akka UN'tti waraanichi namoota dhibbaatamatti laaka'aman yoo ajjeessuu namoota kumaatamatti laaka'aman immoo qe'eesaaniirraa buqqiseera.