Hokkara Harar: 'Dantaa siyaasaaf warra hokkara kaasanirratti tarkaanfii fudhachaa jirra'

Magaalaa Harar Image copyright Getty Images

Hararitti kabaja ayyaana Cuuphaa sababeeffachuun namoonni dantaa siyaasaaf jecha hokkara uuman to'atamuu aanga'aan mootummaa naannoo Hararii BBC'tti himan.

Namoonni hokkara kaasuuf yaalan kunneen amantaa da'eeffatanii garuu, osoo quuqama amantaa hin qabaatiin dantaa siyaasaaf socho'an jiraachuu isaanii ragaa arganneera jedhan hogganaan bulchiinsaafi nageenyaa mootummaa naannoo Hararii Obbo Naasir Yiiyaa.

"Tokkoffaa, baandiraa seeraan alaa qabatanii deemuufi T-shirt adda addaa maxxanfachuun amantiin kan hin hayyamnedha.

Amantaan nagaafi waliin jireenyadha kan hayyamtu. Namarratti dhakaa darbatanii bataskaan seenuun jira, akka bataskaana keessatti hokkarri uumamuuf. Kana kan godhu qaama dantaa siyaasaa barbaadu malee, qaamni amantii kamiyyu kan hin godhu," jedhan Obbo Naasir.

Akka Hogganaan kun jedhanitti, hanga ammaa warren rakkoo uuman jedhaman namoonni torba to'annaa jala kan oolfaman yoo ta'u, jarreen kun buufata poolisiillee dhakaa darbachuufi hokkara uumanii seenuun yaalameera.

Anga'aan mootummaa kun tarkaanfii fudhachuun ol-aantummaa seeraa kabachiisuudhaaf qaamni nageenyaa gurmaa'ee hawaasa waliin socho'aa jiras jedhan.

Haaluma wal fakkaatuun, haleellaan kun waajira KFO irra qaqqabuutu himame.

Waajjira Koongirasii Federaalawaa Oromoo magaalattii keessa jiru irrattis haleellaan raawwatamuu Dura Ta'aan KFO Piroofeesar Mararaa Guddinaa OMN'tti himanii turan.

Haleellaan raawwatame kun qaamota gurmaa'aniin yoo ta'u waajjira paartichaa irratti raawwatameen miidhaan qabeenya irra gaheera jedhan.

Obbo Naasir waajira KFO irraan miidhaa qaqqaabeef deebii yeroo kennan, Warren taabota waliin deemaa kan jiran fakkaachuun keessa makamanii badii raawwatan ni jiru," jedhan.

Kanaaf, nuti adda baafnee ol-aantummaa seeraa kabachiisuudhaaf qophiidha jedhu.

Waajjirri waajira ummataati. Warra kanaa amantii walitti buusuudhaaf yaalanii didee jennaan karaa siyaasaa walitti buusuu deemaa jiranidha. Kun qaama kamiyyu bakka hin bu'u shorokkeessaadha. Tarkaanfii irratti ni fudhanna. "

Alaabaa lummuxxii kan seerri biyyaas akka fannisan hin eeyyamneen sababeeffachuun namoonni amantiirratti akka walitti bu'uuniif ka'umsa gochuu barbaadu jedhu qo

"Jarri kun warra siyaasa kasaareen adeemu, ajandaa badiif siyaasaa dhoksa qabateedha."

Kaleessa tasgabbeessaa turre. Har'as Taboota galchina jedhaniitu gurma'aanii qabeenya nama gubuufi daawwitii gamootti dhagaa darbataa turan. Qaamni nageenya garuu, dullaa irraa guuraa tasgabbeessaa ture."

Hawaasa amantii Kiristaanaafi Islaamaa hordofu gidduu ammas rakkoon hin jiru; akkuma duriitti wal keessaa socho'aa jiru jedhan.

Walitti bu'iinsa kanaa keessatti qaamnii madaa'e hin akka hin jirre himanii, gaazii imimmaansuun kan darbe dhukaasa qawweetiin namni mada'e akka hin turre ibsan Obbo Naasir.

Qabeenyi manca'ee hammamii kan jedhuuf garuu ragaa qulqulla'ee akka hin qabne kaasaniiru.

Odeessa kana irratti dabalata