Mana hidhaa Paaraaguwaayitti argamu keessaa hidhamtoonni 75 miliqan

Suuraa seensa holqaa Image copyright Paraguay's ABC Color
Goodayyaa suuraa Poolisiin gaafa Dilbataa holqa hidhamtoonni ittiin miliqan argeera

Hidhamtoonni 75 mana hidhaa baha Paaraaguwaayi kan daangaa Biraaziil'tti argamu keessaa miliqani.

Aanga'oonni hidhamtoonni hedduusaanii akka fedhasaanitti akka socho'an eegdota mana hidhaatiin heyyamameefi ture jedhan.

Hidhamtoonni miliqan hedduunsaanii miseensa garee yakkaa Biraaziil isa guddichaa 'First Commanf of the Capital' jedhamuuti.

Gareen 'São Paulo' keessaatti argamu kan miseensota 30,000 qabu kun gurgurtaa qoricha sammuu na hadhoochuufi meeshaa waraanaa keessatti hirmaata.

Kunis biyyoota Paaraaguwaayi, Booliviyaafi Kolombiyaa keessatti socha'a.

Poolisoonni mana hidhaa Peedroo Ju'aan Kabaaleeroo kaleessa erga sakkatta'anii booda, kutaan miseensoonni garee 'First Commanf of the Capital' keessa turan duwwaadha.

Kutaa tokko keessatti korojaa biyyeedhaan guuttame 200 arganiiru.

Hidhamaan tokko holqa keessaan osoo miliquf yaalu qabameera.

Image copyright Paraguay's ABC Color
Goodayyaa suuraa Pilaastikii kutaa hidhamtootaa keessatti argame

Ministirri dhimma keessaa Euclides Acevedo' akka jedhanitti miliquu hidhamtoota kanaa keessa harki qondaltota mana hidhaa ni jira.

"Mana hidhaa keessatti holoqa xiqqaa tokko kan miliquu hidhamtootaa dhoksu yookiin seera qabeessa taasisu tokko argineerra. Mana hidhaatti namoota jiddutti xaxaatu jira" jedhan ibsasaaniirratti.

Dabalataanis hidhamtoonni guyyoota muraasa dura garee gareedhaan akka socha'an eega taasifamaniin boodaafi hogganaan mana hidhaas boqonnaa waggaa eega bahe booda kan taateen kun raawwate jedhaniiru.

Image copyright Paraguay's ABC Color

Ministirri haqaa qondaltonni mana hidhaa hojiisaaniirraa akka ari'amaniifi to'annaa seeraa jala akka oolfaman ajaja kennaniiru jechuun gaazexaan afaan Ispaanishiin barreeffame La Nación gabaaseera.

Isheenis akka jetteetti qondolatonni hidhamtoonni miliqudhaaf akka karoorfatanii odeeffannoo akka qabaniifi birrii miiliyoona 2.4 akka kennameef ibsiteetti. "Kun malaanmaltummaadha."

Hidhamtoota miliqan keessaa kan Biraaziil irraa dhufan yoona kana daangaa ce'uu akka hin oolle Obbo Acevedo himaniiru. Konkolaattonni gama daangaa Biraaziiliitiin jiran gubataniiru.

Daangaa Biraaziiliifi Paaraaguwaayi yeroo heddu daddabarsaa qoricha sammuu nama hadoochuutiin beekkamaadha.

Mata dureewwan walitti dhiyaatan

Odeessa kana irratti dabalata