Vaayirasii Chaayinaa haaraa: Vaayirasichi namatti daddarbuunsaa erga mirkanaa'ee booda namoonni afur du'an

Hojjattoota fayyaa Image copyright Getty Images
Goodayyaa suuraa Chaayinaa keessatti sababa vaayirasii haaraan namooni afur du'aniiru

Vaayirasii haaraa Chaaniyaatti mul'atee saffisaan tatamsa'aa jiruun namni afraffaan kan du'e vaayirasichi namarraa namatti daddarbuusaatiin akka ta'e aanga'oonni biyyattii himaniiru.

Jaarsi ganna 89 vaayirasii koronaatiin du'e kun nama afraffaadha. Vaayirasiin kunis daranyoo sombaatiif nama saaxila.

Hamma ammaatti magaalota Beijingiifi Shangahi keessatti namoonni 200 vaayirasichaan saaxilamaniiru.

Komishiiniin Fayyaa Biyyaalessaa Chaayinaa namoonni lama vaayirasichaan qabaman sababa vaayirasichi namarraa namatti daddarbuuf jedheera.

Ibsi Komishiiniin Fayyaa Wuhaan akka jedhetti hojjattoonni 15 vaayirasichaan qabamuusaanii ibsuun namni tokko ammoo haala hamaa keessa jiraachuusaa ibseera.

Hundisaaniiyyu iddoo addaatti yaalamaa jiru.

Dhukkubbichi jalqabarratti magaalaa Wuhaan kan namoonni miiliyoona 11 keessa jiraataniitti mul'ate.

Torbee dhufu keessa kabaja ayyaana bara haaraa Chaayinaatiif namoonni hedduu garas waan imalaniif yaaddoon namoonni vaayirasichaaf ni saaxilamu jedhu ni jira.

Biyyoota birootillee namoonni vaayirasichaan qabaman ni jiru: Taayilaand nama 2, Jaappan nama 1fi Kooriyaa Kibbaatti nama 1. Namoonni kunneenis namoota Wuhaan irraa garas imalaniidha.

Daandiileen xiyyaaraa Siingaapoor, Hoong Koong fi Tookiyoo namoota Wuhaan irraa imalan qorachaa jiru. Haaluma kanaan aanga'oonni Ameerikaas daandii xiyyaaraa magaalota Saan Firaansikoo, Loos Angeelesfi Niiw Yoork keessatti tarkaanfiin wal fakkaataan akka fudhatamu jedhaniiru.

Aanga'oonni Awustiraaliyaas imaltoota Wuhaan irraa dhufaniif qorannoo geggeessuu karoora akka qaban ibsaniiru.

Chaayinaan daawwatoota Awustiraaliyaadhaaf buufata daawwiiti. Bara darbe keessa namoonni miiliyoona 1ta'an daawwataniiru.

Waa'ee vaayirasichaa waan beeknu

  • 2019-nCov, vaayirasii koronaa jedhamuun kan beekkamuufi asiin dura dhala namaa keessatti mul'atee kan hin beeknedha
  • Vaayirasiin Koronaa gartuu bal'aa kan qabu yoo ta'u gartuu san keessa jaha qofatu nama hubuudhaan beekkamu( inni torbaffaan isa haaraa kana)
  • Saayintistoonni maddi bineensota "madda duraati" jedhanii amanu, ta'us garuu namaa gara namaatti ni daddarba
  • Mallattooleen saaxilamummaa boowwoo, qufaa, harganuu dadhabuufi mallattoolee sirna hargansuu fa'a
  • Namoonni bineensota waliin wal tutuqqii eeggannoo hin qabnerraa akka of eeganiifi foon, killee akka hin nyaannee dhorkamaa jiru.

Madda: Dhaabbata Fayyaa Addunyaa

Qorattoonni UK akka BBC'tti himanitti lakkofsi namootaa isa aanga'oonni jedhanii ol ta'uu akka danda'u himaniiru. Kunis tilmaamaan 1,700.

Mata dureewwan walitti dhiyaatan

Odeessa kana irratti dabalata