Doktorri sobaa Jarman dubartoonni elektiriikiidhaan akka of miidhan dirqamsiise to'annaa jala oolfame

Dubartii keebilii qabattee Image copyright Getty Images

Nanmni lammii Jarman sobaan dokotora of fakkeessee shamarraniifi dubartoonni elekitiriikiidhaan akka of miidhan dirqamsiise murteen hidhaa waggaa 11 irratti darbuu qondaltonni ibsan.

Namni ganna 30 Deevid G jedhamu fedhii fooniisaarraa gammachuu argachuuf jecha miidhamtoota maallaqaan sobeera jedha poolisiin.

Innis viidiyoo dubartoonni yeroo elekitiriikii qaamasaaniitti qaban toora Skype irratti waraabee ilaalaa ture.

Deevid G magaalaa Muunik keessatti yaalii ajjeechaa 13n himatamee balleessaa ta'uunsaa mirkanaa'eera.

Poolisiin mana murtitti akka himetti osoo dubartii yaalii saayinsii sobaarratti hirmaatte barbaadaa jiruuti hojjataan 'IT' tokko doktora fakkaachuu nama sobaa jiraachuusaa akka irra gahan ibseera.

Achis miidhamtootaaf birrii 99,750 kennuun yaalii sobaa kanarratti akka hirmaatan taasiseera jedhan.

Innis dubartoonni osoo inni Skype irratti arguun qaamasaaniirratti humna elekitiriikiirratti akka qabsiisaa gochaa ture jedha poolisiin.

Shamarreen umuriin xiqqoo ganna 13 jedheera poolisiin.

Abbaan seeraa Toomas Boot akka jedhetti Deevid G miidhamtoonni sibila cinaa gamoo waaqeffannaa bira akka kaa'an ajajee ture, "jechuunis sammuun namaa kaaranitii elektiriikiidhaaf saaxilamaadha", jedhuun gaazexaan Jarman gabaaseera.

Poolisiin akka jedhetti Deevid G yakkarraa fedhii fooniisaa gammachiifataa ture jedha.

Mata dureewwan walitti dhiyaatan

Odeessa kana irratti dabalata