Pireezidaantiin Yungaandaa 'dinnicha nyaachuun kg30 akka hir'isuu na gargaare' jedhan

Yoweerii Museeviini Image copyright AFP

Kasaavaa, dinnichaafi kuduraalee nyaachuunsaanii pireezidaant Yoweerii Museeviiniin kg30 akka hir'isuuf na gargaaree jechuun BBC'tti himaniiru.

"Ani yeroo hundaa haala gaariirran jira doktoroonni garuu rakkoo arganiitu waan ta'eef hir'isuudhaaf murteesse," jedhu Obbo Museeveeniin.

Bulchaan ganna 75 ulfaatina isaanii haalaan to'achuu dhabuusaaniitiin hamma kg106 ulfaatu ture.

Innis yaada miidiyaa hawaasummaa irratti "nama dadhabe fakkaatu" jedhu haaluudhaan ulfaatinasaanii hir'isuudhaaf akka murteessan dubbatu.

Innis dabalataan ulfaatiinsaanii kg76 ta'e kun hojjaansaanii cm170 waliin wal sima jedhan.

Obbo Museeviiniin kg30 hir'isuudhaaf yeroo hammamii akka itti fudhate hin dubbanne.

"Nyaata Awurroppaafi Eeshiyaa keessan waan hin nyaanneef kasaavaa nyaadha. Ani nyaata biyya keenyaa nyaadha; kasaavaa, muuziifi kuduraa nyaadha," jedhan Obbo Museeviiviin.

"Kanaafuu isaan keessa ganama xiqqoo nyaadha. Achiis laaqana hin nyaadhu, bishaaniifi buna sukkaaraa hin qabne dhuga- sukkaarri gaarii miti," jedhan.

"Galgala immoo naannoo sa'aatii 1'tti sababa dinnichaan istaarichii gad aanaa qabuuf lama nyaadha. San booda immoo garaa kiyya sobuudhaaf kuduraalee nyaadha."

Sirni nyaataa Museeviiniin nyaata hammam fayya qabeessadha?

Filiippaa Roogizbiy, rippoortar fayyaa

Sirna nyaataa pireezidaant Museeviinii hammam akka nyaatan osoo hin beekin murteessuun ni ulfaata.

Ta'us garuu sukkaara hamma xiqqaadhaan fayyadamu taanaan ulfaatina hir'isuudhaaf ni gargaara.

Akkasumas laaqana nyaachuu dhabuunsaanii akka isaan waan xiqqaa nyaatan agarsiisa. Dabalataanis kuduraalee naannoosaanitti biqilan nyaachuunsaanii jijjiirama gaarii fida.

Dinnichaafi kasaavaan kaarboohaayidireetiifi faayibarii hedduminnaan qabu ta'us garuu ulfaatina hir'isuudhaaf hidhata hin qaban.

Bara 2015 yeroo Itoophiyaatti pireezidaantii Ameerikaa Baaraak Obaamaa waliin wal gahan akka nama dargaggeessan fakkaatan itti himee ture.

"Nyaata Yugaandaa waan nyaadhuuf akka ta'e itti himuu dagadhe," jedhan pireezidaant Museeviiniin.

Isaanis lammiileen biyyatti nyaata biyyoota alaarra nyaata biyya keessaa akka nyaatan yeroo heddu himaniiru. Akka dubbiisaaniitti nyaanni biyya keessaa fayyummaafi dhukkubba ittisuudhaaf filatamoodha.

Obbo Museeviiniin eega bara 1986 aangoorraa kan jiran yoo ta'u marsa 6'ffaaf bara 2021 dorgomuuf karoora qabu.

Weellisaan beekamaan Boobi Waayini isaaniin morkachuuf karoora qaba.

Torbee lama dura Obbo Museeviiniin qabsaa'ota biyyattii yaadachuudhaaf deemsa miilaa km195 taasisanii turan.

Mata dureewwan walitti dhiyaatan

Odeessa kana irratti dabalata