Ameerikaan bineeldota imala xiyyaaraa irratti nama gargaaran hir'isuufi

Saree cancalaan qabame Image copyright Getty Images

Ameerikaan bineeldoti xiyyaaratti tolaan namoota gargaaruuf fe'aman hir'ifamuu qabu jette.

Waajirri Geejibaa mirgi saroota leenji'anii qaama miidhamtoota gargaaran akka daangeffamu yaada dhiyeesse.

Waajirichi yaada kana kan dhiyeesse imaltoonni bineeldota manaa, 'akka nu gargaaran' fidne jechuu gatii baay'isaniifi jedhe.

Yaadi dhiyaate garuu hawaasni erga irratti marii'ateen booda hojiirra oola.

Dhimmoota geeddaraman keessaa warreen deeggarsa miiraa taasisaniifi bineeldoti tajaajila kennan qixxee mirga hin qabaatan jedhameera.

Imaltoonni kana booda bineeldota namoota dhukkuba sammuu qabaniif leenji'anii tajaajila kennan qofa akka fidan hayyamamuufi qaba jedha waajirichi.

Daandiin Xiyyaaraa Ameerikaa karooricha fudhateera. Yeroo baayyee bineeldootni xiyyaaraan imalan baay'achuurraan kan ka'e komiin imaltootarraa dhiyaachaa jira.

''Daandiin xiyyaaraa imaltoonniifi hojjettoonni nagaa fi mijuu dhaan akka imalan fedha. Karoorri dhiyaate kunis kana nuuf mirkaneessa jennee yaanna jedhu pireezidaantiin indaastirii Daandiiwwan Xiyyaara Nikoolaas Kaayiloo.

Ameerikaa keessatti imaltoonni simbirroowwan gurguddoo xiyyaara irraa fidanii dhufuun dhimmichi xiyyeeffannoo akka argatuufi daandiiwwaan xiyyaaraa muraasni immoo akka daangessan taasiseera.

Image copyright Reuters

Daandiin Xiyyaaraa Ameerikaa fakkeenyaaf bineesonni kanneen akka raachaa, dhaddee fi re'ee dhorkeera.

Dhaabbatni balalii Deeltaa jedhamu immoo bara 2018 keessa imaltooti bofaa fi sariitiillee otoo hin hafiin fuudhanii imaluu yaalanii turan jedha.

Waajirri Geejibaa imaltoonni bineeldota meeqa akka fidan, hanga isaanii fi unka guutuu qaban qopheessuun qaama karoorichaati jedheera.

Haa tahu malee daandiiwwan xiyyaaraa bineeldota tajaajila kennan dhorkuu hin danda'an.

Mata dureewwan walitti dhiyaatan

Odeessa kana irratti dabalata