Joon Istaamfi: Hogganaan duraanii Weelsii Faargoo himata irratti banameef miil $17.5 kaffale

Hogganaa duraanii kaampaanii Weelsi Faargoo Joon Istaamfi. Image copyright Getty Images
Goodayyaa suuraa Hogganaa duraanii kaampaanii Weelsi Faargoo Joon Istaamfi.

Hogganaan duraanii Weelsii Faargoo himata lakkoofsa herregaa baankii sobaa namoota hedduuf banuun himatame Doolaara mil. $17.5m kaffale.

Namni kun hogganaa ol-aanaa Baankii maallaqa liqeessuu Ameerikaa Weelsi Faargoo kan ture Joon Istaamfi jedhamudha.

Joon maallaqa kana kaffaluu qofa osoo hin taane kana booda umurii isaa guutuu akka indaastirii faayinaansii keessa hin hojjenne dhorkameera.

Hogganaan baankii lakkoofsa herregaa sobaa banamu dhaabsisuu dadhabuun yeroo himatamu yeroo hedduu hin dhagahamu.

Himanni ammaa kun kan irratti baname lakkoofsi herrega baankii miliyoonotaan sobaan baname erga adda baafamee barameeti.

Kunis hamma maamilaa gara tajaajilatti fidee guddifachuuf jecha kan raawwatedha.

Hagayya bara 2017 keessa dhabbatni maallaqa liqeessu kun lakkoofsi herrega baankii eeyyama isaanii malee namoota mil. 3.5 tahaniif banamuu ibsee ture..

Lakkoofsi herregaa kun turtii waggoota saddetii keessatti baname jedhame.

Adabbiin Istaamfi kun tarkaanfii yeroo kamiiyyuu hoggantoota olaanoo irratti fudhatame caalaa hammaataadha.

Obbo Istaamfi erga dhimmi kun irrati baramee bara 2016 hojii isaa gadhiisee bahe. Yeroo baankii gadhiisee bahes $130m fudhatee akka bahetu himama.

Hogganaan Baankii Weelsii Faargoo Chaarlii Sharaaf hojjettoota dhabbatichaatti yeroo hojii gurgurtaatti baankichi namoota sirrii, caasaa,to'annoo fi aadaa hojii hamaa ittiin ittisnu hin qabnu jedhan.

Odeessa kana irratti dabalata