Kirkira lafaa: Gamoon jiguun yoo xiqqaate lubbuun namoota 18 darbuun namootni baay'een miidhamaniiru

Elaazig keessatti gamoo jijjige Image copyright Getty Images
Goodayyaa suuraa Kirkirri lafaa Jimaata halakan mudate lubbuu hedduu galaafate.

Kirkira lafaa Baha Tarkiitti mudateen yoo xiqqaate namootni 18 du'uun namootni dhibbaan lakkaa'aman miidhamuu qondaaltotni mootummaa himan.

Kirkirri lafaa rekter iskeelii 6.8 mudate kun kan uumame magaalaa Saaviriis naannoo Elaazif jedhamtu keessattti yoo tahu gamoowwan jijjiguun namootni baay'een baqatanii akka gara daandiitti bahan taasiseera.

Akkasuma sochiin kirkira lafaa Tarkitti uumamee kun biyyoota akka Sooriyaa, libaanusii fi Iraan keessattis dhagahameera.

Kirkirri lafaa Tarkii keessatti waanuma baramedha. Bara 1999 naannoo Izmiit jedhamtu keessatti kirkirri lafaa mudate lubbuu namoota 17,000 galaafatee ture.

Akka Abbaan Taayitaa Ittisaa fi To'annaa Balaa Tarkii beeksisetti kirkira lafaa cimaa uumame kana booda kirkirri ykn hollannaan lafdaa 60 galmaa'eera.

Lubbuu baraartotni 400 ol gara balaan kun uumametti kan deeman yoo tahu waan keessa turanii fi siree namoota naannichaa buqqa'aniif dhiyeessaa jiru jedhe abbaan taayitichaa.

Bulchaan Elaazig namootni saddet naannoo isaa keessaa du'uu yoo beeksisu bulchaan naannoon ollaa Malaatiyaa jaha du'uu beeksise.

Image copyright Reuters
Goodayyaa suuraa Kirkira lafaa gamoon akka jijjigu taasise.

"Baay'ee sodaachisaa ture.Meeshaaleen mana keessaa nurrati jigaa turan. Gara alaatti baqannee baane.'' yaada nama ganna 47 Mehalat Kaan AFP'n dubbise.

Bakka kirkirri kun itti uumame magaalaa Ankaaraa irraa 500km fagaatee waan jiruuf hamma miidhaa dhaqabee suuta kan baramaa deemu taha.

Magaalaan namootni 4000 keessa jiraatan kun qarqara haroo Haazaarii fi laga Taayigiris waan taateef namootni baa'een naannicha daawwachuun beekamti.

Mata dureewwan walitti dhiyaatan

Odeessa kana irratti dabalata