Dorgommii nyaataa Awustiraaliyaatti gaggeeffameen dubartiin tokko baayyee nyaachuun lubbuun darbe

Keekii Image copyright Getty Images

Dubartiin tokko Awustiraaliyaa keessatti dorgommii keekii nyaatanii xumuruurratti dorgomteeen baay'ee nyaachuudhaan lubbuun darbe.

Dubartiin ganna 60 dorgommii hooteela Harvey Bey keessatti kabaja Guyyaa Awustiraaliyaarratti gaggabdoodhaan rakkachaa turte.

Viidiyoon waraabame akka agarsiisutti dorgomtoonni saffisaan keekii aadaa biyyattii kan ta'e nyaachaa turan.

Isheenis hospitaala geeffamtullee lubbuun garuu hafuu hin dandeenye.

Namni iddoo sana ture akka jedhetti dubartiin sun yeroo rakkinni ishee mudatu afaan ishee keekiidhaan guutamee ture.

Hootellichis fuula Feesbuukiisaarratti maatiifi hiriyyootasheetiif gadda itti dhagahame ibseera. Eenyummaan dubartii ganna 60 ifa hin godhamne.

Isaanis warroota tajaajila ambulaansii iddoo taateen kun sun itti uumametti dhufuudhaan gargaarsa kennaniif galatoomfataniiru.

Dorgommiin nyaataa kabaja Guyyaa Awustiraaliyaarratti tapha beekamaadha.

Guyyichis imala warra Awurroppaanotaa jalqaba gara Awustiraaliyaa imalan sababeeffachuudhaan kan kabajamu.

Dorgomtoonni yeroo baay'ee sa'aatii murta'aa keessatti keekii yookiin nyaata biraa nyaachuun injifatan badhaasa argatu.

Mata dureewwan walitti dhiyaatan

Odeessa kana irratti dabalata