'Gaafan du'e qabeenya koo tola ooltummaaf gumaachaa'

Giiftii dureen Namiibiyaa
Goodayyaa suuraa Giiftii dureen Namiibiyaa Moonikaa Giyingoos

Giiftii dureen Namiibiyaa soorummaa qabeenyaa horadhe gaafan du'e tola ooltummaaf gumaachaa jechuushee gabaasni Toomsan Faawundeshiin mul'ise.

Moonikaa Giyingoos qabeenyi horatte doolaara Ameerikaa miliyoona saditti tilmaama.

Maallaqa horatte kana garuu, faawundeshinii 'One Economy' jedhamuuf akka dhiisuuf karoorsite gabaasichi mul'iseera.

Giyingoos Faawundeeshin namoota carraa hojii bizinasii hojjataniif maallaqas ni liqeessaa, barattoota ni deeggara akkasumas, namoota sababii qoccollaa saalaatiin walqabatuun miidhamaniis ni deeggara.

Boordiin Faawondeeshinii kanaa keessatti waardiyyoonni fi hojjattoonni hojii mana keessaa miseensota boordii keessatti hammatamaniiru.

'Dhaalli walcaalmaan akka uumamuuf sababa ijoo ta'aa jedheen yaada' jechuudhaan Toomsaan Rooyiters Faawundeeshiniitti himteetti.

Pireezidaanti Heegi Giyingob bara 2015 erga filatamuun aangoo qabatanii qabeenyi isaan walumaagalatti horatan doolaara Ameerikaa miliyoona 7.4 akka ta'utu himame.

Giyingos gaaffii fi deebii taasifte keessatti fedhii siyaasaa hin qabuu jetteetti.

'Hojii siyaasaa gaggeessuurra hin jiru, jijjirama uumuuf garuu nama siyaasaa ta'uun narraa hin eegamu' jette.

Ogeettiin seeraa fi giifti dureen Nambiyaa bara darbe namoota qoccallaa saalaatiin miidhamanirratti itti dhiyeenyaan hojjjacha akka turtee fi duula miidiyaa hawaasaarratti #MeToo jechuun gaggeeffamurratti dubartoota biroo wajjin hirmaataa turte.

Bu'aan ani fide caalaa giifti duree ta'uu kootu himama garuu, gahee hojii kanaan waanin hojjadhe homaayyuu hin qabu, gaa'ila qofaanin gahee kana argadhe 'jetti.

Anaaf kabajaa addaa argachuudha garuu, ilaalchan dhimmoota hawaas-dinagdee biyyattirratti qabu jijjiramee jiraa' jette.

Odeessa kana irratti dabalata