Abbaan Alangaa namoota yakkaan shakkaman hidhuufi himachuuttin jira jedhe

Abbaa alangaa waliigalaa Image copyright Attoreny General

Yakkoota yeroo dhihoo as kutaalee biyyattii garaagaraa keessatti raawwatamaa jiraniin namoonni shakkaman to'annoo jala oolchuun himannaa irratti banuu eegaluusaa Abbaan Alangaa walii galaa beeksiseera.

Waajjirri Abbaa Alangaa Waliigalaa ibsa Kamisa waaree baaseen wal-dhabdee saboota fi naannoolee akkasumas namoota dhuunfaa fi gareelee jidduutti uumaman ka'uumsa godhachuun iddoowwan yakki itti raawwatametti shakkamtoonni to'annaa seeraa jala oolfamanii haala qindaa'een himannaan irratti banamuun eegalameera jedhe.

Iddoowwaan waldhabdeen itti uumameera jechuun shakkamtoonni to'annaa jala oolfaamaa jiran keessaa Gujii Lixaa, magaalaa Adaamaa, Shawaa Bahaa, Arsii, Harargee Bahaa, Arsii Lixaa, Shawaa lixaa fi naannawwa Finfinneetti godina addaa Oromiyaa kan eeraman yoo ta'u naannoo Kibbaatti immoo godina Geedi'oo, Hawaasaa, Teeppii fi godinni Shakkaa eeramaniiru.

Naannoo Oromiyaa magaalota adda addaa keessatti hidhaan hammaachuufi kunis filannoo dhufuuf yaaddessaa ta'uu dhaabbileen siyaasaa fi mirga namoomaa yaaddoo qaban ibsaa turaniiru.

Iddoowwan biroo namoota shakkaman to'annaa seera jala oolchuun akka jalqabame eeraman keessaa naannoo Somaaleetti Jigjigaa fi godinoota biroo, naannoo Benishaangul keessatti godina Kamaashi, godina Matakkal, naannoo Amaaraatti godina Shawaa kaabaa fi bulchiinsa saba Oromaa, bulchinsa saba Awwiitti godina Jaawwii, Gondar, dhaabbilee amantaa magaalaa Finfinnee akkasumas dhaabbilee barnoota ol'aanoo muraasa keessatti yakkoonni raawwataman akka ka'uumsatti fudhachuun hojiileen shakkamtoota to'annoo jala oolchuun jalqabamuusaa himeera.

Dabalataanis gamaaggama aanga'oota mootummaa ol'aanoorratti taasiseen yakkoonni iddoo garagaratti raawwatamanitti harka keessaa qabaachuusaanii himeera.

Aanga'oonni yakkaoonni akka raawwataman godhanii fi yeroo raawwataman cal'isan akka of qusatanis akeekkachiiseera.

"Biyyattii keessatti olaantummaa seeraa kabachiisuuf bu'aa bayii ture yeroo dhumaatiif akka irra aannu ifadha" kan jedhe ibsichi shakkamtoonni seera duratti akka dhiyaataniif yaalii taasifamu qaamolee danqan irratti obsa tokko malee tarkaanfii akka fudhatamu ibseera.

Hojiileen seera kabachiisuu waan mariif dhiyaatuu akka hin taanee kan hime ibsichi nageenyaa biyyaa fi ummataaf jecha kana booda namoonni yakka keessatti hirmaatan irratti obsa tokkollee akka hin qabne beeksiseera.

Gaafa Roobii magaalaa Jimmatti KFO'n marii hawaasaa taasisuuf yaadamee turetti qondaaltonni paartichaa damee Jimmaa miseensonnisaanii hidhaamaa jiraachuusaanii BBC'tti himunsaanii ni yaadatama.

Kutaalee Oromiyaa adda adda keessatti dargaggoonni hidhamaa jiraachuu baay'inaan marsaalee hawaasaa irratti dubbatamaa ture.

Mata dureewwan walitti dhiyaatan

Odeessa kana irratti dabalata