Misirichi dhoksaan osoo cidha biroo raawwatuu haadha warraasaatiin qabame cidharraa ari'ame

Asiif Raafiq Siddiiqi Image copyright Social media
Goodayyaa suuraa Asiif Raafiq Siddiiqi

Misirichi cidhasaarraa namoota dallananiin ari'ame - kunis eega haati warraasaa duraaniin akka inni haadha warraa biroo lama qabu namootatti himte boodadha.

Asiif Raafiq Siddiiq nama areeda qabuu fi gannisaa 30 keessa ta'u kun namootaan kan dhiibamee fi reebame yoo ta'u waldhabdee kanaan uffannisaa irratti ciciteera.

Misirichi eega awutoobisii jalatti dhokate booda namoota hin beekamneen baraarameera.

Paakistaan keessatti dubartii tokkoo ol fuudhuun seeraan ni hayyamama.

Ta'us garuu dhiirri tokko hamma dubartoota afuurii fuudhuusaatiin dura haadha warroota duraarraa hayyama argachuu qaba.

Obbo Siddiiqiin garuu kana osoo hin godhin hafaniiru. Haati warraa haaraasaa fi maatiinshee akka inni maatii biraa qabu ni beekan ture.

"Obbeleettii tiyya maal rakkatte?" jechuun yeroo firri misiritti gaafattu viidiyooni agarsiisa.

Dubartittiin, Maadihaa Siddiiqi waan adeemaa jiru hubachuuf yeroo hin balleesine.

"Inni abbaa warraa kiyyaa fi abbaa mucaa kanaati. Guyyoota sadiif gara Haayideraabaad akka deemu kan natti hime," jechuun namootatti himte. Isheenis mucaa daa'imaa ilma keenya jette waliin turte.

Image copyright Social media

Aadde Maadihaan abbaa warraashee bara 2016 Yuunivarsiitii Federaalaa Karchii Urduu bakka abbaa warraashee hojjataa turte wal arguu akka wal fuudhan dubbatti.

Achi booda isheenis dhoksaadhaan haadha warraa Zaahaaraa Ashraf jedhamtu kan Yuunivarsiitii Dubartootaa Jinaaha jedhamutti barsiisftu kan taatee bara 2018 fuudhuusaa ifa gooteetti.

Aadde Maadihaan erga gabaabaa abbaan warraashee haadha warraa haaraasaa irraa isa dhaqqabee arguun waa'eesaanii kan hubatte.

Aadde Maadihaan abbaan warraashee dubartiin biroo tokkollee akka hin jirre haalus boodarra garuu haadha warraa lammaffaa fuudhuf cidha godhachuusaa amaneera.

Waa'ee cidhasaa kan dursee itti hime haadha warraasaa ishee lammaffaatti. Isheenis suuraalee cidhasaanii ergiteef.

Wanti achi booda raawwatame ifa miti. Ta'us garuu poolisiin BBC'tti akka himetti firoonni misiritti Obbo Siddiiqii reebuun uffatasaarratti ciciraniiru.

Qondaltoonni Obbo Siddiiqii namoota reeban jalaa fuudhuun gara buufata poolisii dhiheenyatti argamu geesaniin - maatiin haadha warraa haaraasaa garuu isa eeguun gara buufata poolisii deemaniiru.

Isaanis akkuma Obbo Siddiqiin as baheen saffisaan gara awutoobisiin darbaniin. Akka viidiyoon bakkichatti waraabame akka mul'isutti namoonni akkas jedhaa dorsisaanii turan: "koottu as bahi yookiin awutoobisiirratti ibidda qabsiisna"jedhan.

Osoo sodaa keessa jiru akkas jedhe innis," takka naa obsaa, takka naa obsaa," achi booda suuta jedhee as bahe. Akkuma inni as baheen namoonni jidduu seenuun akka waldhabdeen biroo hin jiraanneef dhoorkaniiru.

BBC'n Obbo Siddiiqii fi haadha warraa haaraa dubbisuuf yaalus hin milkoofne.

Qondaalli buufata poolisii kan ta'an Raa'oo Naazim BBC'tti akka himanitti hamma ammaatti himannaan baname hin jiru jedhaniiru.

"Kun dhimma maatiiti kanaafuu himannaan akkanaa gara mana murtii maatiitti dhiyaatuu qaba," jedhan.

Odeessa kana irratti dabalata