Roobootiiwwan quunnamtii saalaaf gurguraman yaaddoo ta'aa jiru

Roobootii Harmanii Image copyright Realrobotix
Goodayyaa suuraa Mataan roobootii Harmanii ni geddarama

Qorattoonni Ameerikaa roobootiiwwan hubannoo nam-tolcheen(artificialintelligence) hojjetamanii wal quunnamtii saalaaf gurguraman safuu fi xiinsammuu hawaasaa irratti yaaddoo tahaa jiru jedhan.

Dhaabotni garaagaraa dhimmicha qorachuuf waan ija hin jabaanneef teekinolojiin kun dogoggora miliqaa jira jedhan.

Qorattoonni fayyadama roobootiiwwan gadi gadhiisii tahe kana to'achuuf tarkaanfii fudhachuun barbaachisaa jedhu.

Dr Kaatriin Hendreen Yunivarsiitii Duuk ''gurgurtaan roobootiiwwan kanaa gudddaa dha, '' jedhan.

''Roobootiiwwan tokko tokko hokkora akka uumanii fi nama gudeeduu akka agarsiisanittille dha kan hojjetaman,'' jedhan.

''Roobootiwwan gariin ijoolleetti fakkeeffamuun hojjetaman. Namni lammii Jaappaan roobootii hojjetu, ijoollee wal quunnamtii saalaaf akka barbaadu dubbateera. Kan inni roobooticha hojjetes ijoollee dhala namaa tahan miidhuu dhiisuufi jedheera.

''Haa tahu malee kun gochaa akkasii akka amaleeffataniif sababa tahuufii danda'aa?''

Dr Kaatriin Hendreen kora Waldaa Guddina Saayinsii Ameerikaatti dhiyeessanii, Ameerikaatti roobootiiwwan wal quunnamtii saalaa baayyeetu onlaayiinii beeksifama jedhu.

Isaan keessaa kanneen akka namaatti hojjetaman- kan socho'an, ija libsatan, morma naannefataniifi hidhii isaanii sochoosa haasa'an, doolaara 8, 000 hanga 10,000 gurguramu jedhu.

Image copyright Thinkstock

Roobootiiwwan loqoda Afaan Ingiliizii Iskootilaand haasa'an, ''kaardii kee sirriitti fayyadamte gammachuufi mijuun karaa keerra dhufa,'' jedha.

Hundeessituun dhaabbata roobootii oomishu Maat Maakmaalan kan Riilroobootiks, roobootiin nuti oomishnu Harmanii jedhamtu nama ishee dhuunfatu waliin hariiroo akka uumtuuf hojjetamte jedhan.

''Waa'ee michuu ishee ni beekti, waan jaalatu, waan jibbuufi muuxannoosaa,'' jedhan Maakmaalan.

Kaatliin Riichaardsan immoo Naamuusaafi Aadaa Roobootii fi Hubannoo nam-tolchee Yunivarsiitii Moontfoort keessa kan hojjetan yoo tahu gurgurtaan roobootiiwwan akkasii akka dhorkamu fedhu.

''Dhaabotni roobootii kunneen, 'hiriyyaa hin qabduu? Jaalallee hin qabduu? Hin yaadda'in jaalallee roobootii siif tolchina,'' jedhu.

''Walitti dhufeenyaafi wal irratti hirkatanii jiraachuun maashiiniidhaan baka buufamuu hin danda'u jedhan.

Gareen yaada robootiiwwan hariiroo namoota gidduu jiru bakka buusu danda'u jedhu mormu, kana dhaabsisuuf warra imaammata baasaniifi seera tuman waliin hojjechaa jiru jedhan.

''Jaalallee kee waliin rakkoo yoo qabaatte, nama biraattillee haasoftee hiikuu yaalta malee roobootiin nama bakka naa jechuun akka waan sirriitti fudhachuu hin qabdu,'' jedhu.

Mata dureewwan walitti dhiyaatan

Odeessa kana irratti dabalata