Gaanaatti barsiistonni qabxii kennuuf qoccollaa saalqunnamtii raawwatan hojiirraa dhorkaman

Keyframe #3

Barsiisonni Yuunvarsiitii Gaanaa lama rippoortara BBC gabaasa qorannoo iccitiin dalagdu barattuudha se'anii qocollaa saalaa irratti raawwachuu isaaniitiin yeroof hojiirraa dhorkaman.

Yuunvarsiitiin Gaanaa barsiisaa Raansord Giyampoo ji'oota ja'aaf, Paawol Butaakoorammoo ji'oota afuriif hojiirraa uggure.

Haata'u malee, dokumeentarii BBC 'Saal-qunnamtii qabxiif' jedhu dhiyeessee ture gubbaatti himannaa ittiin shakkaman akka hin raawwanne namoonni lamaan isaanii waakkataniiru.

Barsiisonni yuunvarsiitii kunneen qorannoon kun wayita gaggeeffamu dhoksaan waraabamaa turani.

Gabaastuun BBC wayita sanatti barattuu fakkaachuudhaan tuttuqaa saalaa fi namuusa dhabiinsa yuunvarsiitii Gaanaa fi Leegos keessatti jiraachuu qo'achaa turte.

Battaluma waraabbiin kun gaggeeffameen dhimmichi midiyaalee hawaasaarra tamsa'uudhaan Gaanaa fi Naajeeriyaatti dheekkamsa kaasera.

Ibsa waa'ee viidiyoo,

Na waliin quunnamtii saalaa raawwadhu

Gaafa Wiixata koreen Naamusaa Yuunvarsiitii kanaa akka ibsetti ,Pirofeesar Giyampoo fi Dr. Butaakora dambii naamusaa yuunvarsiiticha cabsaniiru jedheera.

Barsiisonni yuunvarsiitii kun qoccollaa saalqunnamtii fi dambii namuusaan walqabaturratti leenjii fudhatanii firiin sakatta'iinsa isaanii fooyyee yoo ta'e qofa hojiisaaniitti deebi'uu jedhameera.

Koreen Naamusaa kun akka ibsetti, waggoota shanan dhufan kessatti waggaa waggaadhaan madaalliin itti fufiinsa qabutu irratti gaggeeffama.

Gabaasan BBC magaalaa Akiraa jiru Toomaas Naadi, hojiirraa dhorkamuusaanirratti miira wal makaatu umamee jedhe.

Ibsa waa'ee suuraa,

Pirofesar Raansford Giyampoo (Bitaarraan) fi Dr. Pawool Butaakoor (Mirgaan) hidhamaniiru

Namoonni muraaasni adabbiin kun amma eegame miti laafaadha jedhu, Namoonni kaan garuu fulduratti amalli akkasii akka hin jiraanne ittisuuf adabbiin kuni gahaadha kanneen jedhanis jiru.

Qo'annoo BBC jalqabeen boodas Seneetiin Naajeriyaa qoccollaa saalqunnamtii yuunvarsiitii keessatti barattootarratti raawwatamu to'achuuf wixinee seeraarratti falmii eegalaniiru.

Barsiisonni seera kana cabsuun barattoota saalqunnamtiif qoccolan waggota shaniif mana hidhaa akka turan ibsameera.