Chaampiyoonsi Liigii: Taphoota kaleessa taphatamaniin Liivar Puul injifatameera

Taphatoota kubbaa miilaa

Madda suuraa, Rex Features

Kaleessi taphoonni Chaampiyoonsi Liigii Awurooppaa taphatamaniiru

Tapha kaleessa Liivar Puul Atileetiikoo Maadriid waliin tapahateen goolii Saawul Niguu'eez galcheen 1 - 0 injifatameera.

Tapha kanarratti Atileetiikoo Maadiriid dhiibbaa godhee kan taphate yoo ta'u taphatoonni Liivar Puul akka Mo Saalaa fi Joordan Heendarsan kilabiisaaniitiif goolii galchuu hin dandeenye.

Leenjisaan Liivar Puul kan ta'an Kiloop Saayidoo Maanee fi Saalaa Diivook Oriigii fi Aleeksi Oxlaadee Chaambarliiniin jijjiiranis eenyullee jijjiirama fiduu hin dandeenye ture.

Taphni deebii Bitootessa 11 guyyaa Roobii taphatama.

Taphataan Atileetiikoo Maadiriid Toomas Paarteeyi taphataa cimaa taphichaa ture.

Leenjisaan Liivar Puul Kiloop taphichaarratti yaada kennaniiru: "Qabxii irratti rakkoo hin qabu. Injifannoo guddaa waan ta'eef Atileetiikoorraa fuulaa hedduu argeera ta'us garuu kun kan xumuraa miti. Miirri natti dhagahamu isa kana qofadha."

Leenjisaan Atileetiikoo Diyeegoo Simoonee akkas jedhan: "Kilabiin cimaa addunyaa kanaa as dhufeera, nutis immoo isaan injifanneerra."

Tapha gama biraatiin immoo kilabiin Jarman Doortumand immoo kilabii Faransaay kan ta'e PSG 2 - 1 injifateera.

Haaluma Kanaan ramaddii A jalatti PSG'n qabxii 16 yoo dursu Riyaal Maadiriid immoo qabxii 11 lammaffaadha.

Ramaddii B jalatti Baayer Muunik qabxii 18 ramaddicha dursaa kan jiru yoo ta'u Tootanaham immoo qabxii 10 lammaffaarra jira.

Maanchister Siitii, Juuveentus,Liivar Puul, Barseeloonaa, 'RB Leipzig' fi Vaalensiyaan wal duraa duubaan qabxii 14, 16, 13, 14, 11 fi 11 ramaddiisaanii dursaa jiru.