737 Maaks: Kuusaa boba'aa xiyyaara Booying keesatti balfi argame

Xiyyaara Maaks 737 dhaabbata oomisha isaa fuulduratti

Madda suuraa, Getty Images

Kuusaa boba'aa xiyyaarota Booying 737 Maaks baayyee keessatti balfi argamuun dhimmi nageenyaa xiyyaarichaa ija shakkiin akka ilaalamu taasiseera.

Hogganaan sagantaa Booying 737, kosiin kuusaa bob'aa keessatti argamuun waan fudhatama hin qabne dha jedhe hojjettoota dhaabbatichaan.

Dubbii himaan Booyiing dhimmi kun xiyyaaronni keenyi hojiitti akka hin deebine gochuu hin qabu jedhe.

Rakkoon kun xiyyaarri Booyiing 737 balaa qaqqabsiiseen namoota hedduu ajjeesee, erga dhorkameen booda dhalate.

Dhaabbatni xiyyaaraa Ameerikaa kun balfichi kuusaa boba'aa xiyyaarota hojii hin jalqabne baayyee keessatti argame jedhe.

Dubbii himaan dhaabbatichaa '' xiyyaarota wayita suphaa turretti balfa kuusaa boba'aa xiyyaarichaa keessatti argine. Waan kun argamuun qorannoon gadi fagoo akka taasifamuufi sirreefamni hatattamaa sirna oomishaa irratti akka taasifamu godheera,'' jedhan.

Balfi kun sibila caccabaa faa yeroo hojjettoonni qaama xiyyaaraa walitti maxxansan kan achitti hafe dha jedhan.

Rakkoon amma dhalate kun xiyyaara tibba tokko filatamaa jedhamu yeroo miidhu kuni isa boodanaati.

Xiyyaarichi ji'a Bitootessaa 2019, irraa kaasee akka hin balaliine to'attootaan dhorkaan irra kaa'ameera.

Balalii irraa kan dhorkame balaa adda addaa lama namoota 346 ajjeese erga qaqqabsiiseen booda dha.

Bitootessa 10, 737 Maaks 8 Daandii Qilleensaa Itoophiyaan dhuunfatmu kufee caccabuun namoota 157 torba galaafachuun ni yaadatama.

Bulchiinsi Aveeshinii Feederaalaa Ameerikaa deebii oomishtoonni xiyyaara kanaa keennan hordofaa turan himuun, dhaabbatichi gahuumsa xiyyaarotaa mirkaneessuuf jecha qorannoo kanaa taasiseetu, dhimmi kun dursee argamuu danda'e jechuun BBCtti hime.

Bulchiinsichi, ''kana boodas tarkaanfii qorannoo dabalataa akka adeemsisu, '' himeera.

Booyiing rakkoon dhalate Maaks 737 hojiitti deebi'uurraa boodattii harkisa jedhee akka hin eegne hime, silaa dhaabbatichi walakkeessa waggaa kanaatti hojiitti deebi'a ture.