Gonfoon waggaa 33 dura hatamee ture bataskaanaaf deebi'uufi

MM Abiy Ahimadiifi Obbo Siraak Asfaaw

Madda suuraa, PM Office facebook page

Waggaa 21f Neezarlaandsitti gonfoo gatii jabeessi harka nama Siraak Asfaaw jedhamu ture har'a Guraandhala 12, 2012 (A.L.I) Itoophiyaaf deebi'eera.

Bataskaana durii Calaqooti jedhamu magaala Maqalee irraa km16 fagaatee argamurraa akka hatame kan himamu gonfoon kun, karaa embaasii Neezarlaandis MM Abiy Ahimadiif kennameera.

Daariktarri Abbaa Taayitaa Qorannoo fi Eegumsa Hambaalee, Dr Mulugeeetaa Fissahaa gonfichi yeroo gabaabaaf godambaa erga tureen booda bataskaana Calaqoot Sillaaseef kennama jedhan.

''Kan fudhatame bataskaana Calaqoot irraati. Guyyaan itti deebi'u hin murtoofne ayyaana Adawaa irratti deebisuuf garuu yaanneerra,'' jechuun ibsaniiru.

Hambaan kun bara 1976 baatii Hagayyaa keessa kan hatame yoo tahu, namoonni hanna kanaan shakkamanii qabaman haa jiraataniyyuu malee. Karaa akkamiin biyyaa akka bahe waan beekame hin jiru.

Hambaa kana waggaa 21f mana isaanii kan tursan Obbo Siraak booda karaa embaasii Neezarlandis Itoophiyaatti akka deebi'u tahe godhan

''Ragaa suuraadhaan erga mirkaneessineen booda hambaan kun bataskaanaaf akka deebi'u murteessine,'' jedhan daariktarichi.

Waggoota 41f lammummaa biyya Neezarlaandis argachuun kan jiraatan Obbo Siraak, bulchiinsa amma jiru irraa amantii waan qabaniif hambaa waggaa 20 ol dhoksanii tursan akka deebisan himan.

Obbo Siraak meeshaa godaantotaa imaanaadhaan mana isaanii kaa'aa akka turan kan himan yoo tahu, namoota achi meeshaa keewwatan keessaa inni tokko gonfoo kana mana isaaniitti dhiisee akka deeme himu.

A.L.A bara 1745-1865tti yeroos lafa naannoo Indartaa bulchaa kan turan Raas Waldasillaasee iddoowwan Calaqoot, Anxiloo, Falagidaaroo fi Maqaleetti masaraa mootummaa ijaarsisanii tura. Tibba tokko immoo Calaqoot magaalaa guddoo isaanii turte.

Gonfoowwan Raas Waldasillaseen gumaatan keessa tokko isa amma deebi'e kana dha. Waggaa 16f bataskaanicha keessa kan jiraatan manguddoon 82 Abbaa Gabirasillaaseen gonfoowwan sadii Raas Waldasillaaseen kennuu isaanii BBCtti himaniiru.

Obbo Siraak , ''gonfoo kana ministira mummeetti keennuun koo, anaaf kabaja guddaa dha, imaanaa waggaa dheeraaf baadhetu narraa bu'e,'' jedhan.

Hambaa seenaa kana waggaa dheeraaf eeguun deebisuu isaaniitti ministirri mummee,''ati fakkeenya daayaaspooraati,'' isaaniin jechuus dubbataniiru.