Masjida Landan: Namni Masjida keessatti nama waraane to'annaa jala oolfame

Poolisii Masjiidaa keessatti

Madda suuraa, @MurshHabib

Namni Masjida jidduugala Landan keessatti nama waraanuun ajeechaa qaqqabsiisuun shakkame tokko to'annaa jala ooleera.

Taatee masjida jiddu gala Landan, dhiheenya Paarkii Reejantiitti mudateen namni ganna 70 keessa jiru tokko waraanamuun miidhaan irra gaheera. Haa tahu malee poolisiin biyyatti dhimma kana akka gocha shorarkeessummaatti hidhata qabuutti fudhataa hinjiru.

Maanguddoon miidhaan irra qaqqabe kunis eega gara hospitaalaatti geeffame booda lubbuun baraarameera.

Namichi gocha kana raawwateefi kan umuriin waggaa 29 kunis hawaasni Musliimaa salaatarra turan hanga pooliisiin qaqqabuutti to'annaa jala oolfamee booda poolisitti dabarfame.

Ibsa Masjiidni baaseen namni miidhaan irra gahe kun mu'aazin (kan azaana baasuu) ture.

Daayirektarri Masjiidaa kan ta'an Dr Ahmad Al Dubaayaan akka jedhanitti, namtichi waraaname kun hospitaalatti yaalarra jiru waliin haasaa gabaabaa akka taasisanii fi "haala fooyyeerraa" akka jiran himaniiru.

Gorsaa Masjidaa kan ta'an Ayaaz Ahimad osoo "Musliimota Masjiida keessa jiraniif hin taanee taatee kun lubbuu dabarsuu danda'a" ture jedhan.

Suuraalee Masjiidicha keessatti kaafamana akkamul'iseetti, dargaggeessi kun shurraabii diimaa, surree jiinsii fi miilaa qullaa poolisootaan qabame agarsiisa.

Madda suuraa, @MurshHabib

Musxafaa Fiiliid daayireektara Fooramii Amantii Landan gaazexeesitootatti akka himanitti namtichi kan waraaname "naannoo mormasaatti" jedhe.

Dabalataanis akkas jedhan: "Musliimoonni salaatarra turan salaatansaanii adda kutuun nama kana to'achuu danda'aniiru."

Namni wayita taateen kun qaqabeetti achi jiraachu dubbate Abii Waatiq akka jedhetti, namni kun asiin duras Masjiida sana keessatti kan mul'atee akka ture himeera.

Akka jedhuttis nama waraanee duuba dhaabbachuun hamma inni salaataa jalqabuuf eegaa ture. Duubaasaa ture.

Poolisiin taatee raawwate booda "nageenya hordoftootaa fi hawaasaa nannichaa eegsisuuf jecha" humna poolisii dabalataa ramadeera.

Poolisiin akka jedhetti namni ganna 29 achumatti kan qabamee fi gara mana hidhaa akka geeffame ibseera.

"Namni kun Masjiidaa san keessatti yeroo garagaraatti akka salaatetuu amanama. Taateen kun namoota keessatti yaaddoo guddaa uumeera kanaafis haala jiru tasgabeessuuf hojjachaa jirra"

MM Booris Jonsan Tiwiitarasaaniirratti akkas "baay'ee gadduusaanii fi "namoota miidhamaniif jajabinna hawwaniiru."

Kantiibaan Landan Saadiq Kaan akka jedhanitti naannichatti "humni dabalataa akka jiraatu," ni taasisu jedhaniiru.

"Jiraataan Landan kamuu mana itti kadhatutti nageenyii itti dhagahamuu qaba," jechuun Tiiwiitararratti maxxansaniiru.