Sammuun namaa qaruuraa saamsamee ergame keesstti daangaa US fi Kaanaadaatti qabame

Qaruuraa sammuu namaa qabte jiru

Madda suuraa, Courtesy US Customs and Border Protection

Qondaaltonni gumuruuka Ameerikaa sakatta'insa addaa taasisaniin konkolaataa ergaa deddeebisu keessa, qaruuraa saamsame keessatti sammuu namaa qabaniiru.

Qaruuraan sammuu namaa (brain) baate kun naannoo daangaa Ameerikaa, Mishigaanii fi Kaanaadaa, Ontaariyoo gaafa Guraandhala 14 qabame jedhe gumuruukni Ameerikaa.

Qaruuraan sammuu namaa qabate kun barreefama ''saamuda durii barsiisaaf oolu,'' jedhu ofirraa qaba.

Geejibni qaruuraan kun keessatti argame Toroontoo irraa ka'ee lafa Kenooshaa jedhamutti deemaa ture.

''Qaruuricha gaafa bannu sammuu namaa keessatti argine, waraqaan seeraan barreefame gara Ameerikaa akka galu hayyamu waliin hin jiru,'' jedhan qondaaltonni qaruuricha argatan.

Hogganaan gumuuruukaa naannichaa Maayikil Fooks, '' Institiyuutiin Fayyaaa Hawaasaa Ameerikaa hayyamaa geejibaa waan akkasii irratti seera cimaa qaba,'' jedhan.

Daangaa Ameerikaa irratti kun mudannoo isa jalqabaa miti.

Ogeessoti qonnaa sammuu qaruuraa keessatti argame kana sirnaan dhabamsiisuuf, wiirtuu ittisaafi eegumsa fayyaa biyyattii mariisiisaa tura.

Bara 2014 buufata xiyyaaraa Loos Anjiilsitti cilalluuwwan Afrikaa 67 Naayijeriyaa irraa gara Kaalifoorniyaa otoo deemanii qabamanii turan.

Cilalluun Ameerikaa keessatti dhorkamaa tahe maxxantuuwwan nama miidhan qabaachuu danda'a jedhamuun akka dhabamsiifamu taheera.

Bara 2006 hanqaaquun durii daayinoosaraa qabamee ture, hanqaaqichi Arjentiinaarraa gara Ariizoonaa hin fudhatamiin hin oolle jedhameetu ture.