Haleellaa saayibarii: Odeeffannoon Ejansii Ittisaa Ameerikaa hatame

Donaald Tiraamp

Madda suuraa, Getty Images

Ejansiin Ameerikaa waljijjiirraa odeeffannoo Waayit Haawus keessatti taasifamuuf itti gaafatamaa tahe hanna odeeffannoof saaxilame.

Waajirri Ittisaa Ameerikaa sirni kompiitaraa Ejansii Sirna Odeeffannoo Ittisaa biyyattii hanna odeeffannoof saaxilamuu ibse.

Ejansiin kun marii fi haasaawwan loltuu dabalatee, waamicha pireezidaantii Ameerikaaf taasifaman to'ata.

Hanna kanaan maqaa namootaa dabalatee lakkoofsawwan eegumsa hawaasummaaf kennaman saaxilamaniiru.

Ejansichi keessa hojjettoonni loltummaan tajaajilaniifi hojjettoonni idilee 8,000 jiru. Haa tahu malee odeeffannoo namoota dhuunfaa baayyees to'ata.

Kanaafi odeeffannoon namoota dhuunfaas kan saaxilame.

Dubbii himaan waajira kanaa hanna kanaaf eenyu itti gaafatamaa akka tahe hin beeknu garuu irra deddeebiin doorsisamaa turre jedhan.

''Waajirri keenyi guyyuu haleellaan irra gaha garuu ofirraa ittisuuf mala itti tolchaa dhuma baane,'' jedhan.

Ejansichi namoota dhimmi kun ilaallatu akeekkachiisaa haa turuyyuu malee odeeffannoon namoota kanaa hatamuusaaf odeeffannoon hin jiru ture.

Ejansichi sirni kompiitaraasaa takkaa erga hatameen booda tarakaanfii barbaachisaa fudhachuun isa kana boodaaf eeggachaa jira jedhe.

Andii Piyaazaan loltuu Ameerikaa duraanii kan ture yoo tahu ergaa ejansicha irraa argate Tiwiitarii irratti maxxansee ture.

Innis odeeffannoo saaxilamuu caalaa ergaawwan dhaabota dhuunfaa fi mootummaa waa'ee hanna kanaa xalayaa isaaf barreessan yaadda'uu dubbata.

Ejansichi miidhaa qaqqabe akka hordofuufi warreen saaxilaman immoo tolaan tajaajila kana akka argatan taasifama jedheera,